کاش سفارتها پُل بسازند نه دیوار

Shargh - - هنر - تورج صابریوند

باعث خوشحالی من است که برنده جایزه مهمی از جغرافیــای فرهنگــی ایتالیا شــدهام. ۲۶ آوریل از ســوی ‪A’Design Awards‬ بــرای دریافت جایزه به ایتالیا دعوت شدم. اما زمانی که برای دریافت «وقت ســفارت» به کنسولگری ایتالیا در تهران رفتم، فرایند و رفتاری غافلگیرکننده و نامحترمانه در جریان بود.

اگرچــه در تابلوی ســفارت نوشــته شــده بود «بــرای گرفتن وقت به وبســایت مراجعــه کنید» اما مراجعههای مکرر به وبســایت ســفارت راه به جایــی نمیبــرد و همه پرسوجوهــا میگفت تنها راه عملــی، مراجعــه بــه دلالهایی اســت که این روزها رابط میان ایرانیان و ســفارت ایتالیا شــدهاند. آنهــا در برابــر پولهایی کــه میگیرنــد، وقتهای ســفارت ایتالیــا در تهــران را میفروشــند. اگرچه برچســبهای دیوار سفارت میگوید که این روشها «غیرقانونی» اســت اما مدیریت سفارت به گونهای اســت که منجــر به شــکلگیری چنیــن پدیدههای نامحترمانه و غیرقانونی میشــود. وضعیتی که هم بــه دور از اصول دیپلماتیک اســت و هــم با اصول انساندوســتانهای که اتحادیه اروپــا برای آن تلاش میکنــد، در تناقض اســت. این یادداشــت ازاینرو نوشــته میشود که راه ارتباطی مستقیمی با سفارت و همکارانشــان ممکن نیســت، حتي نوشتن ایمیل هــم کمترین کمکی نمیکند، چراکــه به ایمیلها یا پاسخ داده نمیشــود یا حجم میلباکسهایشان پر شــده و ایمیلها برگشــت میخورند. تماس تلفنی هم به اعتراف آنچه در وبســایت نوشته شده، حال و روزش مشخص است: «شــمارهگیری را چندینبار تکــرار کنید تا تماس برقرار شــود». من هرچه کردم برقرار نشــد، پس تصمیم گرفتم به جای معامله با دلالان و ســفر به ایتالیا و دیــدار با اهالی فرهنگ آن کشــور با انتشــار این نامه در فضای عمومی با سفیر این کشــور گفتوگو کنــم، فکر میکنــم این روش بهتری برای توســعه روابط فرهنگی بین ما خواهد بود. از ســفیر محتــرم ایتالیا بایــد خواهش کرد که این گلایه را به دیگر ســفارتهای اتحادیه اروپا هم برســاند تا همقطارانش متوجه شــوند مردم ایران از رفتارهایی که در ســفارتهای کشورهای اروپایی میشــود شــکایت دارند. ما در باورهای ایرانیمان معتقدیم «صلاح مملکت خویش خســروان دانند» و اجازه ورود به هر کشــوری را خود آن کشور صادر میکند، اما به شیوههای مختلفی میتواند رفتار کند. رفتارهایــی نامحترمانه و به دور از ادب، نه در شــأن هموطنان من اســت، نه در شأن کشورهای اتحادیه اروپا و نه در شأن هیچکدام از مردمان جهان. سفرای محترم باید در جریان باشــند که چهره کسانی که در برابر سفارتشان ایســتادهاند همه اخمکرده است. ســفارتخانههای اروپایی در تهــران، تصویری که از کشورهای خودشــان در ذهن و خاطره ما میسازند، لزوما تصویر محترمانهای نیســت و احتمالا بازنمایی درستی هم از مردم و فرهنگشان نیست. آقای سفیر فعالیتهای مجموعه تحت مدیریت شما نتیجهای خلاف فلسفه وجودیاش پدید میآورد. این رفتارها نهتنها به توسعه روابط فرهنگی کمکی نمیکنند که باعث دوری ملل از هم میشــوند. کاش سفارتها پلهایی میان ملتها باشند، نه دیوارهای بلند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.