غیبت سؤالبرانگیز خانه تجسمی

Shargh - - هنر - حسین هاشمپور

وقتی سهشــنبه 1۲ آذر در همین ســتون زیر تیتر «خانه هنرهای تجسمی کجاســت؟» نوشتم: «خانه تئاتر، خانه ســینما، خانه موســیقی داریــم؛ اما خانه تجسمی کجاســت؟ این فقدان چنان عیان است که حالاحالاها میتوان برای آن علامت ســؤال و تعجب گذاشــت...» برخی دوســتان گلایه کردنــد «در آغاز اســتقرار دولت یازدهم، چه وقت این حرفهاســت. تجسمی در ســالهای سخت دولتهای نهم و دهم بدون کمکهای حداقلی دولت به توســعه دســت یافته و چه نیازی به خانه تجســمی دارد؟».این روزها دو اتفاق بســیار مهم رخ داده که نشان میدهد نبود خانه تجسمی چه آسیبی به هنرمندان این عرصه زده است:

با ابتکار تحسینبرانگیز سیدرضا صالحیامیری، مدیرعاملهــای خانههای موســیقی، ســینما و تئاتر بهعنوان هیئتمدیره صنــدوق اعتباری هنر منصوب شدهاند؛ اما خبری از نماینده هنرهای تجسمی نیست. کمترین کار این صندوق، امور بیمه هنرمندان است.

در اتفاقی زیرساختیتر، وزیر فرهنگ ابتدای سال از تــلاش دولت یازدهم برای تصویب طرح تشــکیل سازمان نظام هنری در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داد. او گفت: «دوســت داریم ماننــد نهادهایی نظیر ســازمان نظام پزشکی، نظام مهندســی و... سازمانی تحت عنوان «ســازمان نظام هنری» داشته باشیم که به همین منظور طرحی در قالب پیشنویس از سوی ســه خانه سینما، موسیقی و تئاتر نوشته شده که قرار بر این است این طرح در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و بعد وارد سیکل قانونی اجرا شود». مشاهده میکنید خبری از نمایندگان هنرهای تجسمی نیست؛ چون فاقد یک تشکل سازمانیافته هستند.

حال پرســش اینجاســت که چــرا انجمنهای نقاشان، مجسمهسازان، گرافیک و... . لب به شکواییه باز نمیکنند و برای پرشدن این خلأ، چارهاندیشی پیش نمیگیرند؟

وقتی دولت تأکیــد دارد کاهش تصدیگری بنای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســت و باید تمــام امور فرهنگی و هنری به اصناف واگذار شــود؛ وقتی وزیر فرهنگ خبر میدهد: «در حوزه نمایشــگاه کتاب، صنف ناشران و در بخشهای موسیقی، سینما و تئاتر، امور به اصنافی مانند خانه تئاتر، خانه ســینما و خانه موســیقی واگذار شــده و میشود». چرا مرکز هنرهای تجسمی ارشاد برای تأسیس خانه تجسمی به انجمنها مشــورت نمیدهد و ضرورت اســتیفای حقوق هنرمندان را پیگیری نمیکند؟

این در حالی اســت که سالهاست خانم لیلی گلســتان به نمایندگــی از گروه هفتنــگاه، خواهان تأســیس اتحادیه گالریداران هستند و با موانعی که پیش پــای خود دیدهاند، به انجمــن گالریداران هم راضی شدهاند؛ اما همچنان خبری نیست. به حتم اگر پشــتیبانی پیشبرنده دولت یاریشان میکرد، اکنون یک نهاد به هنرهای تجسمی اضافه شده بود.

دولتها در گذرند؛ میآیند و میروند. آن دولتی در ذهن جامعه هنری مانا و ماندگار اســت که برای نهادسازی در هنر و تقویت آن قدم بردارد و حتی هزینه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.