آغازبهکار دبیرخانه جشنواره ملی سرچشمهسرخ

Shargh - - هنر -

شــرق:

همزمــان بــا اولیــن نشســت شــورای سیاســتگذاری جشــنواره ملــی سرچشمهســرخ، دبیرخانــه ایــن جشــنواره آغــاز بــه کار کــرد. حجتالاسلاموالمسلمین موذنی، معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در ابتدای این نشست با تأکید بر لزوم برگزاری فراگیر و درخور شأن این جشنواره، به توصیههای اکید رهبر معظم انقلاب مبنیبر ضرورت اقدام هنرمندان در زمینه حادثه هفتم تیر اشــاره کرد. در ادامه، اســکندر یارنسب، مدیرکل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران و دبیر جشــنواره، ضمن اعطای احکام دبیــران بخشهای مختلف، از اعلام فراخوان عمومی برای ارســال آثار از ســوی هنرمندان خبر داد. دکتر حبیبالله صادقی، دکتر غلامعلی طاهری، دکتر نظامالدین امامیفر، دکتر بهرام کلهرنیا، حســین چنعانی و رضا حســینیکارد، از دبیران و داوران جشــنواره سرچشمهســرخ، نیز در این نشســت حضور داشــتند و به بحــث و تبادلنظر درباره اهــداف و محورهای مربوط بــه برگزاری این جشــنواره پرداختند. براســاس این گزارش، جشنواره ملی هنرهای تجسمی سرچشمهسرخ یادبود شهدای هفتم تیــر در دو بخش رقابتــی و غیررقابتی با ارائه آثاری در قالب پوســتر، نقاشــی، هنر جدید و عکاسی برگزار خواهد شــد. علاقهمندان میتوانند آثار خود را برای شــرکت در این جشــنواره به دبیرخانه، واقع در تهران، خیابان آیــتالله طالقانی )ره(، تقاطع خیابان شهید موسوی، موزه مرکزی شهدا تا تاریخ اول تیرماه ارســال کنند. شــماره تماس 8830۶831 و رایانامه

راههــای ارتباطــی هنرمندان با دبیرخانه جشنواره ملی سرچشمهسرخ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.