سایهروشن آماده نمایش

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: بــا پایان تدویــن و صداگــذاری فیلم «سایهروشــن» بــه کارگردانــی رامیــن جلیلیفرد و تهیهکنندگــی مشــترک امیــر مؤمنیاصــل و رامین جلیلیفــرد، ایــن فیلــم آمــاده نمایش میشــود. سایهروشن داستان مرد جوانی است که پس از آزادی از زندان اتفاقات عجیبی برای او رخ میدهد.

«سایهروشن» پس از پشتسرگذاشتن مراحل فنی، برای اکران عمومی و حضور در جشنوارههای داخلی و خارجی آماده نمایش میشود.

معرفي دبیر جشن منتقدان

شــرق: شــورای مرکــزی انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی ایــران، در تصمیمی جعفر گودرزی را بهعنوان دبیر یازدهمین دوره جشن بزرگ منتقدان و نویســندگان سینمایی انتخاب کرد. در این جشــن، آکادمی داوری انجمن، برگزیدگان خود را در سیوپنجمین جشــنواره فیلم فجر معرفی میکند. جعفر گودرزی از پیشکســوتان حوزه رســانه و نقد اســت که ســابقه دبیری و نایبرئیسی انجمن را در کارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.