گزارش گارتنر از رشد چینیها؛ توقف غولها

Shargh - - آيتي -

مؤسسه تحقیقاتی گارتنر در روز سهشنبه 23 می ‪(2 2017‬ خــرداد 1396( گــزارش خــود را از فروش جهانی گوشــیهای هوشمند در ســهماهه نخست سال 2017 منتشر کرد. طبق این گزارش، در سهماهه اول ســال جاری میلادی، در مجمــوع 380 میلیون دســتگاه گوشی هوشــمند به کاربران نهایی فروخته شــده که این میزان در مقایســه با سهماهه اول سال 2016، حدود 9.1 درصد رشــد داشــته اســت. ظاهرا گرایش خریداران تلفن همراه به این ســمت بوده که برای خریــد دیوایسهای بهتر، بیشــتر هزینه کنند و همین امر موجب افزایش متوســط قیمت فروش در انواع مختلف گوشی هوشمند شده است. این گرایش، تأثیر مثبتی بر اســتراتژی تولیدکنندگان چینی- مبنی بر گنجاندن امکانات مطلوب با قیمتهای مناســب -داشــته، به طوری که مجموع سهم سه برند چینی هوأوی، Oppo و Vivo از بازار گوشــی هوشــمند در ســهماهه اخیر، 24 درصد بوده که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته، هفت درصد افزایش داشته است. شرکت سامســونگ الکترونیکس در سهماهه اخیر با فروش بیش از 78 میلیون دســتگاه گوشــی هوشمند موفق شد 20.7 درصد از بازار جهانی گوشی هوشــمند را در اختیار گرفته و مثل گذشــته در رتبه نخست قرار بگیرد. این در حالی است که در سهماهه اول سال 2016، سامسونگ بیش از 81 میلیون گوشی هوشمند را به فروش رســانده بود، بنابراین در فصل اخیر شاهد افت سالانه 3.1درصدی برای سامسونگ هستیم. آنشــول گوپتا وضعیت کنونی سامسونگ را اینگونه توصیف میکند: «با وجود اینکه سامســونگ اعلام کرده ثبت پیشسفارش برای Galaxy S8‬ و ‪S8 Pluss حدود 30 درصد نسبت به ]سفارش برای Gal

axy S7‬ و ‪S7 Pluss در[ ســال گذشته افزایش داشته، نبود جایگزینی برای نوت7 و رقابت شــدید در بخش گوشیهای هوشمند ساده، موجب شدهاند سامسونگ دائما در حال ازدستدادن سهم بازار باشد». شرکت اپل در نخســتین فصل از سال 2017 موفق شد 13.7 درصد از بازار گوشی هوشمند را از آن خود کند که این امر حاصل فروش 51.9 میلیون دستگاه آیفون در این بازه زمانی بوده است. اپل در اولین فصل از سال 2016 نیز 51.6 میلیون آیفون را به فروش رسانده بود که با کمی اغماض میتوان گفت میزان فروش گوشیهای هوشمند اپل تغییر چندانی نداشته، اما سهم بازار اپل از 14.8 درصد در ســهماهه نخســت 2016 به 13.7 درصد در ســهماهه اخیر کاهش یافته است. به گفته گوپتا، اپل نیز مانند سامســونگ در مواجهه با رقابتی فزاینده از ســوی برندهای چینی نظیر Oppo و Vivo قرار داشــته و عملکرد این شرکت آمریکایی در چین، با تهدید بزرگی روبهروســت. شرکت چینی هوآوی با فروش 34.1 میلیون دستگاه گوشی هوشمند در فصل اخیر، 9 درصد از بازار جهانی گوشیهای هوشمند را در دست گرفت و خود را به اپل نزدیکتر کرد. هرچند بیش از یک سال از عرضه P9‬ و Pluss ‪P9 میگذرد، اما هر دوی این دیوایسها همچنان به فروش خوب خود ادامــه داده و هوآوی را بهعنوان یک برند برتر در بازار مصرفکنندگان مطرح کردهاند. به گفته گوپتا، هوآوی به طور پیوسته رتبه سوم جهانی را در بین فروشندگان گوشــی هوشــمند حفظ کرده، اما هرچــه همتایان چینی، خود را به این شــرکت نزدیکتر میکنند، فشار روی هوآوی بیشــتر احســاس میشــود. یکی از این همتایان، شــرکت چینی Oppo است که روزبهروز به هوآوی نزدیکتر میشود. Oppo در سهماهه نخست ســال 2017، نزدیک به ‪3 1‬میلیون دســتگاه گوشــی هوشــمند را به فروش رساند و با کسب 8.1 درصد از بازار جهانی، در رتبه چهارم دنیا و رتبه نخســت چین قرار گرفت. عملکرد Oppo در ســهماهه اخیر بسیار چشــمگیر بوده، چراکه از مقایسه فروش این شرکت در ســهماهه اخیر با فروش در سهماهه نخست سال 2016 )یعنی ‪1 5.8‬میلیون دستگاه گوشی هوشمند(، متوجه میشویم که میزان فروش این شرکت در پایان سهماهه اخیر، 94.6 درصد رشد سالانه داشته است. گوپتا در توصیف عملکــرد Oppo میگوید: Oppo« با شــبکه عظیم خردهفروشیهای حقیقی ] نه صرفا اینترنتــی[ به تقویت فــروش خود ادامــه داده و بر حکمرانان کنونی بازار – مانند سامســونگ و هوآوی – فائق آمده است». استراتژی Oppo – که بر دوربین، شارژ ســریع باتری و فروش غیراینترنتی متمرکز شده – به رشــد فروش گوشیهای هوشــمند این شرکت در بــازار بینالمللــی کمک زیادی کرده اســت. پس از Oppo دیگر شــرکت چینی به نــام Vivo قرار دارد )البته هر دو برند، زیرمجموعه شرکت بزرگتری با نام ‪BBK Electronics‬ هســتند.) Vivo در سهماهه اخیر، با فروش حدود ‪2 6‬میلیون دســتگاه گوشی هوشمند و کســب ســهم 6.8درصدی از بــازار، در رتبه پنجم فروشندگان گوشی هوشمند قرار گرفت. مثل ،Oppo این شرکت نیز رشد سالانه خیرهکنندهای را تجربه کرد، به این ترتیب که مقایســه فروش 14 میلیون گوشــی هوشمند در سهماهه نخســت 2016 با فروش 25.8 میلیون گوشی هوشمند در سهماهه اول 2017، از رشد سالانه 84.6درصدی حکایت میکند. طبق نظر گوپتا، تقاضا برای گوشیهای هوشــمند Vivo در بازارهای نوظهور منطقه آسیا/ اقیانوسیه – مثل هند – با رشد فزایندهای همراه بوده اســت. گفتنی است، به لطف جاذبه برند Vivo و گوشیهای هوشمند باکیفیت این شرکت، میزان فروش گوشیهای هوشمند این برند در هند بیش از 220 درصد رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.