سهامی که رکورد شکست

Shargh - - آيتي -

شــرکت مایکروســافت در روزهــای گذشــته مورد نکوهش کارشناســان برای حملات ســایبری -حملات باجگیری- قــرار گرفت. اما حداقل اتفاق مذکــور بــرای ســرمایهگذاران با خبرهــای خوبی همراه بوده اســت؛ چراکه در نهایت کســبوکارها، شــرکتها و کاربــران متوجه اهمیت بســیار بالای بهروزبودن سیستمعاملهایشــان شدند. همین امر موجب شــده اســت تا ارزش ســهام مایکروسافت هماکنــون به بالاتریــن نرخ در طول عمــر کمپانی رســیده و از مرز 70 دلار به ازای هر سهم عبور کند. گفتنی اســت طبــق مطالعات اخیری که مؤسســه «‪Morning Consult‬ » و با نظرســنجی از دوهزارو 148 نفر انجام داده اســت، فقط کمتر از یکچهارم آنها نســبت به محصولات مایکروسافت دید بدتری پیدا کرده و حملات باجافزار «واناکرای» نظر آنها را درباره خرید محصولات آینده غول نرمافزاری تغییر داده اســت. واناکرای در بیش از 150 کشــور جهان شــیوع پیدا کرد و بسیاری از کســبوکارها را از کار انداخت و فعالیت مراکــز متعدد را مختل کرد. این ویروس رایانهای بهطور گسترده بسیاری از کشورهای جهان را هدف قرار داد و بیش از 110 تراکنش مالی از طریق سیستم پرداخت اینترنتی بیتکوین داشت. با وجود حملات باجافزار «واناکرای»، ارزش ســهام مایکروسافت به بیشــترین مقدار خود در طول عمر شرکت رســیده است. براســاس گزارش وبسایت MSPowerUser براساس نظرســنجی مورد اشاره، 39 درصــد از کاربــران عنوان کردهانــد که حملات اخیر تفاوتی در دیدگاهشــان نســبت به محصولات مایکروســافت ایجاد نکــرده و در همین حین حتی 19 درصــد از افــراد اذعان کردهاند کــه از این پس با میل بیشــتری به سمت خرید دســتاوردهای تازه ردموندیهــا قدم بــر میدارند. آمار و ارقام نشــان میدهند که تنها یک هفته پس از حملات باجافزار «واناکــرای»، کمــاکان کمپانــی مــورد بحــث نزد 83 درصد از کاربران شــرکتکرده در نظرســنجی محبوبیت خــود را حفظ کرده اســت. در واقع باید اشــاره کرد که کاربران مسئولیت بیشتری را در قبال امنیت ســایبری خــود پذیرفتهاند. بســیاری از آنها هماکنون شــروع به دانلود بهروزرسانیهای امنیتی کردهانــد و حتــی رمزعبورهــای متفاوتــی را برای سایتهای مختلف تعریف کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.