ممنوعیت بینالمللی حمل «لپتاپ» در پرواز

آمریکا به دنبال تشدید مسائل امنیتی است

Shargh - - آيتي -

در شــماری از پروازهــا بــه آمریکا کــه عمدتا از خاورمیانه و شــمال آفریقا هســتند، مســافران اجازه ندارند لپتاپشــان را همراه خود داخل کابین ببرند. دولــت آمریــکا میخواهد این ممنوعیــت را به تمام پروازهــای بینالمللــی گســترش دهد. بــه گزارش دویچهوله، جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا، دنبال آن اســت که بردن لپتاپ به داخل کابین هواپیما در تمام پروازهای بینالمللی که به این کشــور وارد یا از آن خارج میشــوند، ممنوع شــود. کلی روز یکشنبه (28 می/ هفتم خرداد( گفت تروریســتها «بهشدت به دنبــال آن بودهاند تا یک هواپیمــای در حال پرواز را بهویژه یک هواپیمای آمریکایی را که مســافرانش اغلب آمریکایی هســتند، ســاقط کننــد». وزیر امنیت داخلی آمریکا که با شــبکه تلویزیونــی «فاکسنیوز» گفتوگــو میکرد، با اشــاره به حادثه تروریســتی در منچســتر گفت: «واقعا یک تهدیــد جدی وجود دارد؛ تهدیدهای متعدد علیــه صنعت حملونقل هوایی». جــان کلی هفته گذشــته در ســفری به بروکســل با مقامات کمیســیون اروپــا دیدار کرد و بــا آنان درباره جزئیات بیشــتر منع احتمالی حمل لپتاپ به داخل کابین هواپیما به گفتوگو پرداخت. درحالیکه آمریکا بهشــدت برای اعمال این محدودیــت تلاش میکند، کارشناسان صنعت هوانوردی با دیدی بسیار انتقادی بــه آن مینگرند. برخــی کارشناســان اروپایی بر این باورند کــه ممنوعیت حمل لپتاپ در پــرواز، نهتنها امنیت را تأمین نمیکند، بلکه مشــکلات دیگری را نیز به همراه خواهد داشت. به گفته آنان خطر حمل مواد منفجره در کفش و لپتاپ، به لحاظ کمّی تقریبا برابر اســت و همانطور که نمیتوان از مسافران خواست

پابرهنــه وارد هواپیمــا شــوند، به همان نســبت نیز نمیتوان ورود لپتاپ به داخل کابین را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت البته در ماه مارس به طور محدود اجرا شــد و روزانه حدود 50 پرواز از 10 شهر مختلف را که عمدتا در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشتند، شامل میشــد. در این پروازها، مسافران صرفنظر از تابعیتشــان، اجازه حمل لپتاپ را به کابین هواپیما ندارند و هرگونه وسیله الکترونیکی که بزرگتر از یک گوشی تلفن هوشمند باشد، باید جداگانه بررسی شود. چنانچــه این محدودیت به تمام پروازهای بینالمللی گســترش یابد، این قوانین به احتمــال زیاد برای تمام پروازهــا از فرودگاههای بینالمللی در سراســر جهان اجرا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.