هوشمندسازی مدارس کلید خورد

Shargh - - آيتي -

مهر: عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران از طراحی ســامانه نرمافزاری هوشمندسازی مدارس بــا هدف افزایــش میزان محتــوای بومی آموزشــی در مدارس خبر داد. خســرو سلجوقی با اعلام این خبر گفت: «هوشمندسازی تنها به معنای بردن اینترنت، کامپیوتر و لپتاپ به مدارس نیســت بلکه هدف از هوشمندســازی مدارس این است که بتوان محتوای آموزشــی را هوشمند کرد». او ادامه داد: «در راســتای فرهنگسازی استفاده از ابزارهای فنــاوری اطلاعــات در مدارس، ســامانه نرمافزاری هوشمندسازی مدارس طراحی و آماده عرضه شده اســت». او افزود: «این سامانه نرمافزاری را بهزودی به صورت آزمایشــی در تعدادی مــدارس نصب و راهانــدازی خواهیم کرد و هدف این اســت که این سامانه، به تولید محتوای آموزشی در مدارس کمک کند. به این معنی که از طریــق این نرمافزار، امکان تولید محتوا از ســوي دانشآمــوزان، معلمان و به طور کل کادر آموزشی مدارس وجود خواهد داشت. پــس از این مرحلــه، محتوای تولیدشــده در میان دانشآموزان توزیع میشــود و این محتوا میتواند ارزشافزوده ایجــاد کند». او گفــت: «بالغ بر 12.5 میلیون دانشآموز، بیــش از 800 هزار معلم و یک میلیون کادر آموزشــی میتوانند از طریق اپلیکیشن در تولید محتوای آموزشی بومی مؤثر واقع شوند و در نهایت یکی از راههای رســیدن به اهداف اقتصاد مقاومتــی در چندبرابرکردن ظرفیت محتوای بومی دیجیتال در کشور، فراهم میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.