200 سایت پرترافیک داخلی معرفی شد

Shargh - - آيتي -

ایســنا: ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، فهرست 200 سایت پرترافیک داخلی را به اپراتورها و شرکتهای اینترنت ارائه کرده است که کاربران با مراجعه به این سایتها میتوانند نصف هزینه را پرداخت کننــد. همزمان با بهرهبرداری از فازهای اول و دوم شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات در مصوبــهای بــه اپراتورهای تلفن همراه و شرکتهای اینترنتی اعلام کرد که به منظور کاهش هزینه مصرفکنندگان باید ضمن جداســازی ترافیک داخل از بینالملل، نرخ اســتفاده از ترافیک داخلی را برای مشترکان خود به نیمبها کاهش دهند. کاهش هزینهها با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ترغیب مشترکان به استفاده از سایتهای داخلی و افزایش تولید محتوا و خدمات داخلی بوده است. در مرحله نخســت اســامی 200 ســایت پربازدید داخلی که ســرورهای آنها در ایــران قرار دارد، به همه شــرکتها و اپراتورها اعلام شــد تا نســبت به درنظرگرفتن تســهیلات بــرای کاهش هزینهها اقدام شــود تا در مراحل بعدی کلیه ســایتهایی که ســرورهای داخلی دارند، در این مجموعه قرار گیرند. فهرســت ســایتهای مشــمول 50 درصد کاهش اینترنت پرســرعت در وبسایت مخابرات ایران منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.