بازشکنی تابوی وزیر زن در دولت روحانی

Shargh - - جامعه - زهره آشتیانی* *دبير کارگروه رســانه معاونت امــور زنان و خانواده رياستجمهوری

سال 92 حســن روحانی با وعده وزارت زنان قدم به ریاســتجمهوری گذاشــت، ولی غافل از آن بود که آواربرداری در دولت شــامل حــال حوزه زنان هم میشــود بنابراین معاونت امور زنــان و خانوادهاش حداقل در دو ســال ابتدای حضــور درحالیکه آماج هجمهها از ســوی بســیاری از منتقدان، مخالفان و گاه همفکرانش قرار گرفت، وقت بســیاری را صرف طرحهــا و اقداماتی کرد که یا نیمهکاره رها شــده یا اینکه مســیری را به خطا برده بودند. اما در دو ســال دوم دولــت تــازه حرکت آغــاز و بسترســازی برای مفهومســازی عدالت جنســیتی به صــورت عینی و برنامهای در راستای گفتمان دولت شروع شد. تثبیت این مفهوم در برنامه ششــم توســعه خود حکایت از تلاش دولت برای گامبرداشــتن به ســوی عدالت در تعریــف صحیــح آن دارد و توجه به رفــع تبعیض جنسیتی در منشور حقوق شهروندی مهر تأیید دیگری بر این مهم شد. برداشتن گامهای چهارساله موجب شــد اینک دکتر روحانی نه با سخنی با جنس وعده، بلکــه با رویکردی امکانپذیر از حضور زنان در عرصه ســخن بگوید و شــاهد آن پیگیری انتصاب زنان در پســتهای مدیریتی در چارچوب وعدهها، شــعارها و برنامههــای رئیسجمهور از طریق ارائه پیشــنهاد افزایش سالانه 10درصدی تعداد مدیران زن در قالب طرح اصلاح نظام اداری و ارائه برنامه تعادل جنسیتی مدیریت در ســند برنامه ششم توسعه کشور است که تعهد به آن خود گام دوم خواهد بود و البته باید گفت با پیگیری اختصاص 300 فرصت شغلی جدید به زنان در آزمون استخدامی سال 95 به دستور رئیسجمهور، این قدم نیز در ســطوح اول برداشته شد و آنچه اینک باید مدنظر قرار گیرد اعتماد به زنان با تعهد به همان وعده شایستهسالاری در جایگاههای مدیریتی است که اســتمراردهنده گام دوم خواهد بود. البته منصفانه میتوان گفت شکستن ترکیب مردانه هیئت دولت در دوره یازدهم تا حدی روی داد و حضور معاونان زن در جمع هیئت دولت اتفاقی مبارک بود ولی با تأکیدات متعدد و القای حس باورپذیــری به مدیریت زنان به نظر میرسد اینک فرصت این است که در کنار اعتماد به واگذاری پستهای معاونتهای ریاستجمهوری بــه زنان، با نگاهی ژرفتر به حضــور زنان در جایگاه وزارت، بــاور کنیــم که اتفاقا این بیانگر آن اســت که دیگــر از وعدهگویی خارج شــدهایم و به عملگرایی رســیدهایم. البته هرچنــد احمدینژاد تابوی وزارت یک زن را در دولت خود شکســت ولی فرجام آن باز هم به تعهدشکنی نســبت به باور به توانمندی زنان منجر شد که اینک حسن روحانی با باور به مؤلفههایی مانند «شایستگی»، «کارآمدی» و «پیشرفت و عدالت» میتواند آن را به فرجامی خوش تبدیل کند. از سویی نبایــد فراموش شــود پــس از ریلگــذاری در مدت این چهار ســال از سوی شــهیندخت مولاوری برای معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، اینک فرصت آن رسیده است که به درخواست و تلاشهای مکرر ایشان برای بازتعریف نهادی و بازطراحی ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری پاسخی مثبت داده شود تا اینکه عالیترین نهاد سیاستگذاری زنان بتواند بنابر منشــور حقوق شهروندی مورد تأیید دولت به تداوم حرکت باصلابت خود در برخورداری زنان از فرصتهای اجتماعی برابر و مشــارکت فعال و تأثیرگــذار زنــان در سیاســتگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.