وجود 660 هزار خانوار با ضریب محرومیت 8 و 9 در کشور

Shargh - - جامعه -

معاون حمایت و ســلامت کمیتــه امداد گفت: 660 هزار خانواده در مناطق محروم کشور با ضریب محرومیت 8 و 9 وجود دارند که از منبع آب محروم بوده یا شرایط جغرافیایی نامساعدی دارند. فاطمه رهبر در نشست خبری خود که در محل کمیته امداد برگزار شــد، گفت: کاهش تعــداد مددجویان تحت عنوان پالایش، هدایت خدمات و اعتبارات به سمت مناطق محروم، بهصفررســاندن صف پشت نوبت جهیزیه و وام ضروری، احیای طرح شــهید رجایی و کاهش تعــداد پروندههایی که تحویل مددجویان بودهاند؛ از جمله برنامههای ســال 95 کمیته امداد بود. وی در ادامه با بیان آنکه یکمیلیونو 600هزار نفــر، تعداد خانوارهای تحت پوشــش ماســت که جمعیتی سهمیلیونی را شامل میشود و حدود 500 هزار نفر نیز به صورت تکخدمتی بوده و مشــمول دریافت مستمری نمیشوند، گفت: در طرح پایش، 250 هزار خانوار را بررسی و از چرخه حمایت خارج کردیم. این در حالی است که بیمه، حامی و وامهای آنها قطع نشــده و برقرار است، اما با این پالایش 82 میلیارد تومان صرفهجویی کردهایم.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد در ادامه با بیان اینکه چهار سال پشتنوبتی در کمکهزینه ازدواج داشــتیم که اکنون آن را به صفر رساندهایم، گفــت: 50 هــزار پشــتنوبتی دریافــت جهیزیــه از قبــل وجود داشــت کــه در ســال 95، به صفر رسیده است.

رهبر در ادامه با بیان اینکه یکمیلیونو 300 هزار ســالمند، 330 هزار دانشآموز و 73 هزار دانشجو را تحت پوشــش داریــم و ســههزارو 900 مددکار خانواده و 400 مشــاور، خدمات بــه این تعداد ارائه میدهند افــزود: 116 هزار کمکهزینــه ازدواج که شــامل یک بسته چندقلمی کالاســت، با سرانه سه میلیونتومانــی و ارزش ریالی حدود هفت میلیون تومان توزیع شــده و در ســال جاری نیز سرانه آن را به 3.5 میلیون تومان افزایــش داده و به 300 هزار نفر میرســانیم. معاون حمایت و ســلامت کمیته امداد درخصوص «وام ضروری قرضالحســنه» نیز گفت: درحالحاضر 195 هزار فقره وام تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت شده که خارج از وام اشتغال بوده و سرانه آن یکمیلیونو 800 هزار تومان است که درحالحاضر چهارهزارو 300 نفر پشــت نوبت دریافت آن قرار دارند.

رهبر از تسهیلات معافیت سربازی برای 24 هزار نفر نیز خبر داد و گفت: در سال گذشته 61 هزار فقره اجاره مســکن و 13هزارو 700 فقره اقســاط معوقه بانک مســکن و حق بیمه تأمین اجتماعی برای 210 هزار نفر، 82 هزار نفر بیمه صندوق عشایر پرداخت و بیمه حوادث برای تمام مددجویان برقرار شده است. وی در ادامه با بیان اینکه 88 هزار نفر در طرح رفع سوءتغذیه برای کودکان زیر شش سال قرار گرفتهاند که ســرانه آن 75 هزار تومان در ماه اســت، گفت: همچنین 14 هزار و 600 نفر مشمول طرح نگهداری از سالمندان در منزل بوده که ماهانه صد هزار تومان به پرستاران آنها پرداخت میشود.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد در ادامه بر توجه به مناطق محــروم تأکید کرد و گفت: 660 هزار خانــواده در مناطق محروم بــا ضریب 8 و 9 وجود دارند که از منبع آب محروم بوده یا شــرایط جغرافیایــی نامســاعدی دارند، بــه همین منظور 23هــزارو 500 منبــع آب، 70 هزار بخــاری نفتی و گازی و 9 هــزار آبگرمکــن در ایــن مناطق توزیع شــده اســت و درحالحاضر به دنبال توزیع وسایل سرمایشی نیز هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.