قاليباف در جمع جهادگران قرارگاه امام رضا)ع(: برخي حاضرند براي قرارگرفتن در ليست شورا، نشان دهند هيچ هويت و انصافي ندارند

Shargh - - جامعه -

شــهردار تهران که پس از انتخابــات در برنامهاي حضور رســمي نداشت و اظهار نظري نکرده بود، روز گذشــته در ديدار با جهادگران قــرارگاه جهادي امام رضا)ع( گفت: متأســفانه برخي براي اينکه در ليست شورا قرار بگيرند حاضرند که نشان دهند هيچ هويتي و انصافــي ندارد. نميدانم قــدرت چقدر ميارزد که انسان پا روي انسانيت، مردانگي و... بگذارد.

شــهردار تهران با پرداختن به اصل دولتسازي مدنظر مقام معظم رهبري گفت: دولتسازي يعني اينکــه ظرفيتهاي قانون اساســي را بــا محوريت ولايت فقيه در خدمترســاني به مردم با هر گرايش و ســليقهاي انجام دهيم، مردميبودن يعني درون مردم بــودن. جهادگري يعني در کارمــان به دنبال محاسبهگري نباشيم و تنها براي رضاي خدا و خلق او کار کنيم. يقين دارم با اين شــيوه، زندگي براي فرد فراتر از حد تصور لذتبخش ميشود. من نميخواهم برگــردم و از انتخابــات بگويم که چــرا آمدم و چرا رفتــم. بعضي افراد تحليل ميکردند که اگر اينگونه يا آنگونه ميشــد شايد اتفاق ديگري رقم ميخورد؛ خوب اين جزء بديهيات اســت و اين قدر عقل را بايد براي ما قائل باشيد که نسبت به اين موضوع آگاهي و توجه داريم. او گفت: به نظر من مهم اين است که انســان در زندگي خود اين توفيق را داشته باشد که در تشخيص وظيفهاش درســت عمل کند و اگر اين اتفــاق بيفتد معتقدم حتما عزت دنيوي و اخروي در کار نهفته است. البته شايد درک اين موضوع نيازمند کمي صبر و تحمل باشد تا زمان موضوعات را روشن کنــد. به عقيده من، ما فقط وظيفه داريم از هر آنچه پشــت ســر ما اتفاق افتاد و ما از آن عبور کرديم به عنوان يــک تجربه خوب اســتفاده کنيم و همچنان مکلفيم از تجربه خوب و بد ديگران به عنوان چراغ راه آينده بهره ببريم. قاليباف افزود: زماني که انسان مســير خود را پيدا ميکند، به انــدازه تواني که دارد و آن قدرتــي که خداوند به او داده اســت بايد کار را انجام دهد. ممکن است وقتي در کار خود جلو برود امکانات در اختيار او قرار بگيرد. آنچه مهم است اين است که انسان وظيفه خود را به خوبي انجام دهد. او با اشاره به پنج گام اساسي که مقام معظم رهبري براي کشــور ترســيم کردهاند، گفت: متأسفانه ما در گام ســوم که مربوط به تمدن اسلامي است ساليان سال است که درجا ميزنيم. به باور من زندگيکردن ما در اين مقطع زماني نعمت بســيار بزرگي از سوي خداوند است. دوران جواني من و امثال من با انقلاب اســلامي توأم شــد. زماني که امــام)ره( را به تبعيد ميفرســتادند و همه با ايشــان مخالفت ميکردند کــه چگونه ميخواهيد با اين رژيم تا دندان مســلح بجنگيــد، امام در جواب فرمودند ســربازهاي من در قنداق هستند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.