توضيحات معاون وزير آموزشوپرورش درباره سند 2030

Shargh - - جامعه -

ایســنا: معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزيــر آموزشوپرورش گفت: ادعايی که برخی درخصوص افول تربيــت اســلامی در آموزشوپــرورش مطرح میکنند به هيچ عنوان صحيح نيســت. مهدی فيض، اظهار کرد: پيوســتن ايران به ســند 2030 شهريورماه ســال گذشــته مورد تأييد هيئت دولت قرار گرفت و ترجمه فارســی اين ســند در آذرماه همان ســال در آموزشوپرورش رونمايی شد اما قرار نبود سند بدون بررســی کارگروه مربوطه و بهســرعت اجرا شود. وی ادامه داد: پس از پيوســتن ايران به سند 2030 اجرای آن موکول به تشــکيل کارگروهی بــا حدود 19 عضو شــد که به تصويب هيئت دولت رسيده است؛ آغازگر اجرای اين ســند آموزشوپرورش نيست زيرا اولويت نخست برای اين وزارتخانه تحقق سند تحول بنيادين است و سند 2030 موضوع روی ميز آموزشوپرورش نبود. معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزشوپرورش تصريــح کرد: مقام معظم رهبــری در ديدار معلمان ايــن بحث را در ســطح مديران ارشــد نظــام مطرح کردند به اين معنا که شــورایعالی انقلاب فرهنگی در اينخصوص تأملی کنند که پيوســتن ايران به سند 2030 چه لزومی دارد؟ فيض با بيان اينکه اين مباحث قــرار نبود در فضــای عمومی جامعه تحليل شــود، گفــت: همزمانی اين بحث با رقابتهــای انتخابات، موضوع ســند 2030 را وارد فضــای عمومی جامعه کرد و چون قرار نبود اين سند در آموزشوپرورش اجرا شود، وزارتخانه خود را آماده طرح اين موضوع و شرح آن نکرده بود. وی خاطرنشان کرد: سند 2030 الگوی توسعه پايداری است که برای افق 2030 تعريف شده و 17 هــدف را پيگيری میکند که فقــط يکی از آنها مربوط بــه آموزشوپرورش اســت. آموزشوپرورش نيــز اقدامی درايندرباره انجام نــداده بود که لازم به پاســخگويی باشد اما متأســفانه در فضای انتخاباتی بســياری از مشــکلاتی که اکثر آنها بــه دروغ مطرح میشد را به سند 2030 مرتبط کردند. معاون پرورشی و فرهنگــی وزير آموزشوپــرورش ادامــه داد: مثلا درباره آموزش قرآن، يــک تغيير مدل با اين هدف که آموزش قرآن در سنين پايين از شکل کتابت به آموزش شــنيداری تبديــل شــود در آموزشوپــرورش دنبال میشــود تا دانشآموز به جای اينکه با چشم حروف قرآن را دنبال کند با گوش آن را بياموزد. فيض اضافه کرد: اين تغيير مــدل برای برخی توهــم ايجاد کرده بود کــه آموزشوپرورش در بحث آمــوزش قرآن در چارچوب سند 2030 عقبنشينی کرده است در حالی که اين موضوع هيچ ارتباطی به سند 2030 ندارد. وی گفت: با توجه به تخريب ذهن مردم و بهناچار برخی فعاليتهــای آموزشوپرورش در حوزه پرورشــی را بيان کرديم تا اثبات کنيم ادعايی که برخی درباره افول تربيت اسلامی در آموزشوپرورش مطرح میکنند به هيچ عنوان صحيح نيست. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزشوپرورش تصريح کــرد: برخلاف آنچه گفته شــد، در چهار سال گذشــته فعاليتهای حوزه قرآن و عترت و نماز رشــد چشمگيری داشته است و در اين مدت بيش از دوميليون دانشآموز به اردوهای راهيان نور اعزام شــدهاند که همه جزء افتخارات اين وزارتخانه است و به هيچ عنوان تحتتأثير سند 2030 قرار نگرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.