بهشتی که وعده دادند...

Shargh - - جامعه -

رســانهها بهعنــوان ناظران ادامه از صفحه اول

و شــاهدان عينی و مستقيم اعضای شــورا در دورههای اخير، در موارد متعددی نکاتی را به اعضای شــورا در دورههای جديد و قديم مطرح کردند که يا به آنها توجه شد يا نشد. اگر برخی از اعضای ورزشکار شورای چهارم بهجای پايان دوره از همان ابتدای دوره چهارم حداقل در مقابل رسانهها به دنبال فاصلهانداختنها بودند، شــايد زودتر جواب میگرفتند و اگر از همان ابتدای دوره چهارم برخی از اعضا درباره مجموعههايی مانند مرکز تجارت جهانی فردوســی همکاری میکردند، اين پروژه اينگونه در جريانی فرسايشی به نتيجه دلخواه خود نمیرسيد.

روی اصلی ايــن گزارش اعضای شــورای پنجم پايتخت هســتند که با ســفارش آبروی اصلاحات و پيامــی که ميليونها تهرانی به گوش جان شــنيدند و يکبــار ديگر اعتمــاد کردند و تکــرار کردند. روی اين گزارش به 21نفری اســت که جــز معدودی که کارنامه نســبتا مشــخصی دارند، مابقــی حداقل در حوزه شــهری کارنامهای ندارند و بیصبرانه منتظر عملکردشان هســتيم. اعضای اصلاحطلب شورای پنجم بايد بدانند که قرار نيست همان اشتباهاتی که در دورههای قبلی تکرار شدند دوباره با افرادی جديد تکرار شــود که اگر اينگونه باشد، هزينه آن به اندازه هزينه گران رأیهای انداختهشده به صندوقها، برای خود آنها و جريــان اصلاحات گران خواهد بود! آنها بايد بدانند که رأی بیسابقه مردم تهران که حالا آنها وارثان اين اعتماد در بهشــت هســتند، اگر قرار باشد در پيچوتاب پرآبوتاب شهرداری و منفعتهای ريز و درشــت و پيدا و پنهان آن بيفتند، کســانی بيرون از بهشــت حواسشــان هم به آنها و هم به رأی مردم هست. شــورای پنجم که با اين هزينه گران و بعد از 20 سال به جريانی اصلاحی رسيده است، قرار نيست محل کســب تجربه و بزنگاه گروههای سياسی باشد که بعد از 20 سال حالا میخواهند سهمی برای خود داشته باشند و قطعا بهشــتی که وعده دادهاند، اين بهشت نيست!

اعضای شــورای پنجم از صدر تــا ذيل بايد بدانند که علاوه بر رســانههای اصولگرايی که عملکردشان را در انتخابات و دوره چهارســاله قبل دولت روحانی نشــان دادهاند، رســانههای اصلاحطلبی هم هستند که عملکردشــان را بــدون اغماض رصــد میکنند. خبرنگاران و رسانههايی که با رأی مردم و اعتماد آنان و از همه مهمتر ســرمايه آنان که تهران همه ماست، شوخی و معامله ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.