كاهش شمار مبتلايان تب كريمه كنگو

Shargh - - جامعه -

شــرق:

ســخنگوی وزارت بهداشــت بــه مردم اطمينان خاطر داد که نگرانی خاصی درباره انتشــار بيماری تب کريمه کنگو در کشــور وجود ندارد. دکتر ايرج حريرچی در نشســت خبری روز گذشــته وزارت بهداشــت درباره آخرين وضعيت بيماری تب کريمه کنگو در کشور گفت: مردم نگران اين بيماری که اخيرا در فضای مجازی زياد مطرح میشود، نباشند. امسال نســبت به سال گذشــته کاهش قابل توجهی در اين زمينه داشــتهايم. ما از ســال 77 با ظهور اولين مورد تب کريمه کنگو در کشــور در زمينه درمان آن تجربه داريم و بهخوبی آن را رصــد میکنيم. وی افزود: هر سال موارد ابتلا به اين بيماری حدود چند 10 نفر است، تمــام اطلاعات مورد نياز در اين زمينــه وجود دارد و وزارت بهداشــت به صورت رايگان بيماران را درمان میکند. در مــوارد اخير بهجز يک مورد که ناشــی از بیاحتياطی در فضای پيشسرد کشتارگاهی صنعتی اتفاق افتاد و دامها بهخوبی نگهداری نشدند، مشکل خاصی ايجاد نشــده اســت و همه افرادی که در اين کارگاه به بيماری مبتلا شــدهاند بهبــود پيدا کردهاند. ســخنگوی وزارت بهداشــت به مردم توصيه کرد که گوشت خريداریشده را بهخوبی نگه دارند. البته اين گوشــتها معمولا بعد از کشتار 24 ساعت نگهداری را گذراندهاند. همچنين لازم اســت از خريد گوشــت غيربهداشتی و ذبح مســتقيم و تماس با دامی که از سلامت آن مطمئن نيستند خودداری کنند. وی گزش کنه روی بدن دام، تماس با آلودگی و ترشحات خونی حيوان و سرايت از فرد مبتلا به فرد مراقبتکننده را از جمله راههای انتقال اين بيماری معرفی کرد و گفت: آنچه در فضای مجازی درباره دفن بيماری در سه متر زير خاک و استفاده از آهک ديده شد برای اين است که مردم اطمينان داشته باشند خدمتگزاران آنها از هيچ اقدامی فروگذار نمیکنند که سالمترين شرايط را برای آنها فراهم کنند. به گفته وی، ميزان مرگومير ناشــی از اين بيماری در دنيا 30 درصد اســت ولی در کشــور ما به 15 درصد رسيده است البته حتی يک مورد ابتلا نيز اضافه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.