ت لاباش ف والی زدراگسیوشنتبابل هبرایکر ز آآمازداهددنيمینبها حاضوت یررمااشاگنران-زبندلر ل جهان ژییگكی

Shargh - - ورزش -

شرق: میزبانی فدراســیون والیبال برای رقابتهای لیــگ جهانی والیبال 2017 در حالــی از هفته آینده آغــاز میشــود که باز هــم موضوع حضــور بانوان تماشــاگر ایرانــی در اســتادیوم 12هزارنفری آزادی بر ســر زبانهــا افتاده اســت؛ موضوعــی تکراری و چالشبرانگیــز کــه در چند ســال اخیــر تصمیم مشخصی از ســوی مقامات مربوطه کشوری درباره آن گرفته نشــده اســت. بعد از حرف و حدیثها و اعتراضات زیادی که در لیگ جهانی دو سال پیش بر سر ممانعت از حضور زنان در سالن مسابقات پیش آمد، پای مسئولان فدراسیون جهانی والیبال fivb() هم به این ماجرا باز شد.

ســران fivb با اعتقاد به اینکه هیچگونه تبعیض جنسیتی را درباره ورود زنان به سالنهای رقابتهای والیبال نمیپذیرند، به صراحت به فدراســیون اعلام کردند که باید نســبت به رفع این مشکل اقدام کنند. بهطوریکه آریگراســا، رئیس فدراســیون جهانی والیبال، شــخصا نســبت به حضورنیافتن بانوان در سالنهای والیبال هشدار داد.

او که هــر روز ایمیلهای زیادی را از خانوادهها و بانوان ایرانی برای برطرفشــدن مشکل حضورشان در سالنهای والیبال دریافت میکرد، در اظهارنظری عنوان کــرد خبرهای خوبی در ایــن زمینه به گوش نمیرســد. گراســا گفت: «FIVB از اقدام ایران برای حضــور بانــوان در ورزشــگاه حمایــت میکند. ما امیدواریم قدمهایی در راه درست و برای این ورزش جهانی برداشته شــود؛ قدمهایی که رضایتبخش باشــد و بتواند شــرایط حضور بانوان در سالنهای ورزشی را فراهم کند».

در شــرایطی کــه FIVB در آن زمــان میزبانــی رقابتهــای والیبــال نوجوانان جهان پســران را به ایران داده بود؛ در پی بهوجودآمدن این جنجالها و ممانعت از حضور بانوان در ورزشگاهها این میزبانی را از ایران گرفت.

مسئولان فدراســیون والیبال بعد از این اتفاق در حالی پیگیر حل این مشــکل بودند که به فدراسیون جهانی رســما ضمانت دادند در فصــل جدید لیگ جهانی که ســال گذشته برگزار شد، موانع موجود را از میان بردارند و زمینــه را مهیا کنند تا خانمها هم برای تماشای این رویداد مهم وارد ورزشگاه شوند.

FIVB البته پذیرفت که خانمها به خاطر شرایط خاص رعایت موازین اســلامی در ایــران، در بخش جداگانهای از ســالن مســتقر شــوند؛ اما در صورت جلوگیــری از ورود بانوان، حق میزبانــی از ایران را سلب و والیبال ایران را به دسته پایینتر لیگ جهانی تنــزل میدهند؛ اما با آغاز روند بلیتفروشــی برای مســابقه حساس ایران و صربســتان در لیگ جهانی 2016، مشــخص شــد بلیتی برای بخش خانمها به فــروش نمیرســد و نگرانیها بابت گــزارش ناظر جهانــی این دیــدار و برخورد احتمالی فدراســیون جهانــی با تیم ملی کشــورمان تشــدید شــد؛ اما با نزدیکشــدن به شروع مسابقه، بخشی از طبقه دوم که با وجود تقاضا برای ورود به ســالن، خالی مانده بود، بــا حضور خانمها پر شــد و حتی صندلیهای زیادی نیز اطرافشــان خالی و بدون اســتفاده باقی مانــد. در آخــر بدون اینکه مســئولان فدراســیون رســما توضیحی درباره این اقدامشان داشته باشند، شــنیده شد که این دسته از بانوان که از خانوادههای ملیپوشان داخلی و خارجی و کارمندان فدراسیون بودهاند، بدون فرایند بلیتفروشــی به سالن دعوت شــدند و علت حضور آنها جلوگیــری از محرومیت احتمالی برای تخطی ایــران از قوانین میزبانی بوده اســت. به هر شــکل لیگ جهانی 2016 با این روند و حضور محدود خانمها در اســتادیوم 12هزارنفری آزادی برگــزار شــد و با وجــود اینکه شــهیندخت مولاوردی، معــاون رئیسجمهــوری در امور زنان، گفت حضور خانوادهها و زنان در ســالنهای والیبال تأیید نهایی شده است؛ اما باز هم گره کور این مشکل باز نشد.

آن هم در شرایطی که میزبانیهای ایران در لیگ جهانی 2017 از هفته آینده شــروع میشــود و باید بهزودی بلیتفروشــی بازی ایران و بلژیک که اولین دیدار خانگی )19 خرداد( است، انجام شود.

محمود افشاردوست، دبیر فدراسیون والیبال، روز گذشــته دراینباره به «شــرق» گفت: «بلیتفروشی برای بانوان مستلزم دریافت مجوزهایی از نهادهای مربوطــه اســت. تا به ایــن لحظه رســما چیزی به دست ما نرسیده اســت که ما بخواهیم آن را اعلام کنیــم. آقــای داورزنی، رئیس فدراســیون شــخصا دنبــال این موضوع هســتند تا به امید خدا مشــکل خانمها هم حل شــود؛ اما آنچه مســلم است، این اســت که فدراســیون والیبال توانایی مدیریت زنان و خانوادهها را در سالن مســابقات براساس موازین شرعی و اسلامی دارد. ما ســال گذشته مجوز ورود 200 تا 300 خانم را در سالن آزادی داشتیم و این کار را بــدون هیچ نقصی انجام دادیم ». شــورای امنیت ملــی در حالی با بســته پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانــان و معاونت زنان ریاســتجمهوری برای ورود زنان به ســالنهای ورزشــی موافقت کرده که مولاوردی میگویــد: «نمیتوان برای تمام ورزشها حکم کلی صــادر کرد؛ درحالحاضــر ورود زنان به سالنهای ورزشی شامل شنا، بوکس و فوتبال انجام نمیشود؛ اما شامل والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و... میشــود. ورزشها طبقهبندی شده و ملاحظات مختلف در نظر گرفته شــده اســت. پس از بررسی فــراوان، ایــن نتیجه حاصل شــد کــه ورود زنان به ورزشــگاهها هیچ اشکالی از نظر شرعی ندارد و باید سازوکار لازم برای حضور زنان فراهم شود.»

یکــی از وعدههای دولــت تدبیر و امیــد قبل از برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت 96 ازمیانبرداشتن ممنوعیــت ورود بانوان و خانوادهها به ســالنهای مســابقات بود. بهتر اســت حالا که ورزش ایران در آســتانه برگزاری ایــن رویداد بزرگ جهانی اســت، دولتمردان از این فرصت اســتفاده کنند و راه حضور زنان را که نیمی از جامعه هستند، در سالنها هموار کننــد. ایــران در اولین بــازی خانگی خــود در لیگ جهانی والیبال 19 خرداد به مصاف بلژیک میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.