توضیح دبیر جشنواره «ناصر حجازی» درباره غیبت استقلالیها

Shargh - - ورزش -

هفته گذشته نخستین جشنواره فوتبال ایران با یاد و نام «ناصر حجــازی» و با حضور محمدرضا عــارف، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســلامی، در کنار چهرههای ورزشــی و سینمایی برگزار شــد. جشــنوارهای که خــأ آن در فوتبال مشــهود بــود؛ درحالیکه مشــابه آن در ســینما بــا نامهای مختلف برگزار شــده و میشــود. این جشــنواره که به طراحی و مدیریــت امیر رفیعی، تهیهکننــده فیلــم جنجالی «من ناصــر حجازی هســتم »، نخستین دوره خود را پشت سر گذاشت، توانســت با وجــود تجربه اول نمــره قابل قبولی دریافــت کند؛ هرچنــد نقدهایی نیز بــه آن وارد بود. یکی از این نقدها اعلام حضور خانه ســینما در جشــنواره بود که فلســفه حضــور آن در یک جشــنواره فوتبالی هنوز مشــخص نشــده است. رفیعی دراینباره گفت: «قــرار بود بر طبق بیانیه مأموریت جشنواره و در راستای ایجاد یک فرهنگ مشــترک میان سینما و فوتبال، نشــانها از سوی یــک چهره مطــرح فوتبالی و یــک چهره مطرح ســینمایی به فرد برگزیده اعطا شود که دعوت از هنرمندان برعهده خانه ســینما بود؛ اما متأسفانه آنها نتوانستند وظیفه خود را انجام دهند که برای خودم نیز جای سؤال است که چرا در انجام چنین کار سادهای آنها آنقدر ناتوان بودند.

البتــه برخلاف میــل مجبور شــدیم با حضور تکتک اعضای هیئت داوران روی سن این مشکل را پوشــش دهیم تــا این خأ به چشــم نیاید؛ اما قرار ما بــر این بود که هیئــت داوران همه با هم برای اعطای یکی از نشــانها روی ســن بیایند که حضورشان اینگونه رقم خورد.»

رفیعی درباره این شــایعه که یکــی، دو نفر از مجموعه اســتقلال به دلیل مشکل شخصی با او از حضور بازیکنان اســتقلال در جشنواره که نامزد و برنده دریافت نشان بودند، ممانعت کرده بودند، نیــز توضیــح داد: «آتیلا حجازی از اســتقلالیها دعــوت کرده بود؛ اما نیامدنــد. دلیلش را از خود آنها بپرسید؛ اما میدانم که رفتارشان چه عمدی چه غیرعمدی درســت نبود؛ چون جشــنواره نام ناصر حجازی را با خود یدک میکشید. البته سطح برنامه آنقدر مناســب بود که نیامدن آنها چندان به چشــم نیاید. ضمن آنکه بازیکنان پرسپولیس نیز با لباسهای مرتب که در ســطح یک جشنواره بــود، حضور یافتند تا ارزش و احتــرام آنها به نام ناصر حجازی مشــخص شــود. امیــدوارم چنین لباسپوشیدنهایی در تمام جشنوارههای داخلی باب شود .»

رفیعی درباره شــعارهای برخــی هواداران در تشــویق ناصر حجــازی آن هم در یک جشــنواره گفــت: «جشــنواره فوتبالی جــای ایــن رفتارها نیســت و یکی از دلایل برگزاری جشــنواره همین فرهنگسازیهاست. باید تفاوت فضای جشنواره و اســتادیوم مشخص شــود؛ اما خب برخی آن را رعایــت نکردند؛ البته این اتفاق در پایان مراســم افتاد که میهمانها در حال رفتن بودند؛ اما خودم نیز این را نپسندیدم و بیشــک سالهای بعد این اتفاقات با برنامهریزی بهتر رخ نخواهد داد. ضمن آنکه این دعوت نیز از طرف من نبود و وقتی برخی از آنها را در جشنواره دیدم، شوکه شدم.»!

رفیعی در خاتمه درباره برگزاری این مراســم بــرای ســال بعد گفــت: «از فــردای جشــنواره برنامهریزی ما برای ســال آینده آغاز شــده است که به مرور جزئیات آن را اطلاعرســانی خواهیم کرد. شــک نکنید با تجربه حاصلشــده از ســال اول، جشــنواره بعدی به شکل باشکوهتری برگزار خواهد شد .»

در نخستین جشنواره فوتبالی ایران با نام ناصر حجازی، نفرات زیر موفق به دریافت نشــان بابت برترینبودن در یک سال قبل فوتبال ایران شدند:

گزارشــگر: عادل فردوســیپور، داور: علیرضا فغانــی، مدیــر: ســعید آذری، مربــی: برانکــو ایوانکوویــچ، بازیکــن: مهــدی طارمــی، بازیکن اخلاقمدار: خســرو حیــدری، دروازهبان: علیرضا بیرانوند، تالار افتخار: حسن حبیبی.

ضمن آنکه به محسن ترکی داور نمونه، مهدی تاج مدیر نمونه، علی دایی مربی نمونه، فرشــید اسماعیلی پدیده سال، فرشته کریمی فوتسالیست خانم سال و آرش برهانی، ابراهیم صادقی و رضا عنایتی برای سالها بازی دیپلم افتخار اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.