پرسپولیس و استقلال خوزستان در پی صعود بامدادی

Shargh - - ورزش -

پرسپولیس و استقلال خوزستان دو نماینده ایران در لیگقهرمانان آســیا امشــب دیدار برگشت خود در مرحله یکهشــتم نهایی ایــن رقابتها را برگزار میکنند. پرســپولیس پس از تســاوی صفر-صفر در بازی رفت مقابل لخویــا در دوحه میهمان قهرمان قطر است.

پرسپولیس فرصت طلایی شکستدادن لخویا در بازی رفت را از دست داد. مهدی طارمی قدر پنالتی به دست آمده را ندانست و بازی رفت صفر- صفر به پایان رسید. پرسپولیس اگر میخواهد برای اولینبار پای به مرحله یکچهارم نهایی لیگقهرمانان آســیا بگذارد امشــب باید نمایش خوبی در دوحه داشته باشــد. تســاوی یک-یک هم میتواند پرســپولیس را به مرحله بعدی برســاند. پرســپولیس در تاریخ لیگقهرمانان آسیا سه بار به مرحله یکهشتم نهایی رسیده اما موفق نشــده خود را به یکچهارم نهایی برســاند. برانکو ایوانکوویچ برای بازی امشب کمال کامیابینیا را بهدلیل آســیبدیدگی در اختیار ندارد و در غیــاب او محســن ربیعخواه در پســت هافبک دفاعی بازی خواهد کرد. در خط حمله همه نگاهها به مهدی طارمی اســت. طارمی این فرصت را دارد کــه خرابکردن پنالتی در بــازی رفت را جبران کند. او فعــلا با شــش گل در صدر جــدول گلزنان لیگ قهرمانان آســیا قرار دارد. فردا شــب از ســاعت 24 استقلال خوزستان به مصاف الهلال میرود. دیداری که بامداد چهارشــنبه به پایان میرســد. اســتقلال خوزستان بین سه نماینده ایران سختترین کار را در دور برگشــت دارد. این تیم اهــوازی پس از چند روز اعتصاب ســرانجام راهی عمان شد و در بازی رفت در مســقط 2 بر یک به تیم قدرتمنــد الهلال باخت. دیدارهــای اســتقلال خوزســتان و الهــلال بهدلیل مشــکلات بین ایــران و عربســتان در زمین بیطرف برگزار میشــود. از آنجا که در بازی قبلی اســتقلال خوزســتان میزبان بوده امشــب کار سختتری برای جبران نتیجه رفت دارد. اســتقلال خوزســتان برای صعــود باید در دوحــه 2 بر صفر الهــلال را ببرد یا با یــک برد 2 بر یک کار را به وقت اضافی بکشــاند. این بازی آخرین حضور ســیروس پورموســوی روی نیمکت استقلال خوزستان است. این مربی چند روز پیش با مســئولان فولاد خوزســتان به توافق رسید. پورموســوی میخواهد با خاطرهای خوش استقلال خوزستان را ترک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.