تاماش رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری باقی ماند

Shargh - - ورزش -

تامــاش آیــان برای چهار ســال دیگــر بهعنوان رئیــس فدراســیون جهانــی وزنهبــرداری انتخاب شــد. به گزارش ایســنا، مجمع انتخاباتی فدراسیون جهانی وزنهبــرداری که قرار بود امــروز در بانکوک تایلند برگزار شــود، دیروز برگزار شــد. تاماش آیان با آنتونی ارسو ایتالیایی برای ریاست رقابت داشت که توانست با کسب 86 رأی بهعنوان رئیس فدراسیون جهانی انتخاب شــود. ارســو نیز 61 رأی آورد. هفت نفر برای ریاست کاندیدا شده بودند که یوسف المنا، علــی مرادی، نیکــو ولاد، ما ونگ گوانــگ و مونیکو پونتولا کنارهگیری کردند و تصمیم گرفتند روی احراز پستهای دیگر تمرکز کنند. تاماش آیان مجارستانی 78ساله از ســال 2000 میلادی ریاســت فدراسیون وزنهبرداری را برعهده دارد. البته او از ســال 1970 تا 1976 نایبرئیس و از سال 1976 تا 2000 نیز دبیرکل فدراســیون بینالمللی بــود. علی مــرادی، رئیس فدراســیون وزنهبــرداری پس از انصــراف از رقابت بــرای ریاســت از انتخابات دبیرکلی و نایبرئیســی اول هــم انصــراف داد. محمد جلــود از عراق و ما ونگگوانگ از چین برای احراز پســت دبیرکلی با هم رقابت کردند که در نهایت جلود با 88 رأی بهعنوان دبیرکل فدراســیون جهانی انتخاب شد. ما ونگ هم 59 رأی آورد. جلود کســی اســت که در المپیک ریو از سوی فدراسیون وزنهبرداری ایران بهعنوان مقصر اوتشدن بهداد سلیمی اعلام شد. در ادامه مجمع، «اینتارات» از تایلند توانست بهعنوان نایبرئیس اول فدراسیون جهانی وزنهبرداری انتخاب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.