موسوی هفته اول لیگ جهانی را از دست داد

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تیم ملی والیبال 14 بازیکن ایران را در هفته نخســت لیگ جهانی معرفی کرد. به گزارش ســایت فدراسیون والیبال، دور مقدماتی ســطح یک لیگ جهانی سال 2017 از 12 تا 28 خردادماه با حضور 12 تیم صربســتان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان، آمریکا، روســیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، بلغارســتان و کانــادا در گروههای متفاوت و در ســه هفته برگزار میشود. هفته نخست این رقابتها به میزبانی سه کشــور ایتالیا، صربستان و روسیه برگزار میشود که تیم ملی والیبال ایران در شهر پیزارو ایتالیا به مصاف تیمهای ایتالیا، برزیل و لهســتان میرود. ایگور کولاکوویچ 14 بازیکن شرکتکننده ایران در هفته نخســت لیگ جهانی را به قرار زیر اعلام کرد: سعید معروف، فرهاد ســالافزون، رضا قرا، امیر غفور، فرهاد نظریافشار، فرهاد قائمــی، مجتبی میرزاجانپور، میــلاد عبادیپور، محمدجواد معنوینــژاد، ســامان فائــزی، عــادل غلامــی، مســعود غلامی، مهدی مرندی و مصطفی حیدری. ســیدمحمد موســوی به دلیل آسیبدیدگی در هفته نخست لیگ جهانی به میدان نمیرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.