اعضای بدن بازیکن مس اهدا شد

Shargh - - ورزش -

اعضای بــدن وحید باغگلــی، بازیکن تیم مس کرمان به بیماران نیازمند اهدا شد. به گزارش ایسنا، بــا موافقت خانــواده وحید باغگلــی و تلاشهای کادر پزشکی اعضای بدن وحید باغگلی به بیماران نیازمند اهدا شــد. پیش از این ســایت باشگاه مس کرمان اعلام کــرده بود به دلیل خونریزی شــدید، امکان اهــدای اعضای بدن این جوان تازهگذشــته فراهم نشــده اســت. همچنین طولانیشدن انتقال اعضای مرحوم باغگلی به بیمــاران نیازمند، باعث تأخیر در برگزاری مراسم تشییع پیکر او شد. باغگلی هفته گذشته در یکی از ســالنهای کرمان مشغول بازی فوتسال بود که در یک صحنه برای زدن ضربه ســر بلند شــد ولی با از دســتدادن تعادل خود از ناحیه گــردن به زمین آمد و موجب شــد که از این ناحیه و ســر به شدت آســیب ببیند. درحالیکه در روزهای اول سطح هوشیاری او چندان پایین نبود و احتمال خطر مرگ برای این فوتبالست مطرح نشده بود، اما پزشــکان اعلام کرده بودنــد که در صورت زندهماندن، این جــوان از ناحیه گردن به پایین فلج خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.