درخواست از روحاني براي ورود به عزلهاي دانشگاه آزاد

Shargh - - سیاست -

یک روز بعد از برکناري یاســر هاشــمي از هیئت امناي دانشگاه آزاد خبر آمد که سیدحســن خمیني چند روز بعــد از برکناري حمید میرزاده از ریاســت این دانشــگاه، در نامهاي به رئیسجمهوري خواســتار ورود روحاني به این برکناري شــده اســت. حســن خمیني کــه عضو هیئت مؤســس و هیئت امناي دانشــگاه آزاد اســت، برکناري میرزاده را فاقد وجاهت قانوني دانسته است.

یاســر هاشــمي در حالي از ریاســت دبیرخانه هیئت امناي دانشگاه آزاد برکنار شــد که حدودا یک ماه قبل - یعني ســوم اردیبهشــت سال جاري - در یک جلســه فوقالعاده، حمید میرزاده، رئیس این دانشگاه، از ریاســت برکنار شــده بود. حســن خمینــي در نامه خــود خطاب به روحاني نوشــته است: «به نظر اینجانب روند عزل برادرمان جناب آقاي میرزاده از وجاهت قانوني برخوردار نیســت و حداقل آن است که شبهه غیرقانونيبودن آن بسیار قوي است. همچنین نصب سرپرست نیز بدون رأيگیري در هیئت امنا بوده اســت. ورود حضرتعالي در مســئله حتما مفید و راهگشــا خواهد بود». علياکبر ولایتــي که بعد از فوت آیتالله هاشمي با حکم مقام معظم رهبري به ریاست هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب شده اســت، تغییراتي در بدنه دانشگاه آزاد انجام داده که اولین آن با عزل میرزاده بود و دومین آن هم یاســر هاشمي، کوچکترین فرزند آیتالله.

تغییر میرزاده اما به صورت ناگهاني و یکباره رخ داد؛ اگرچه روزنامه کیهان عصر همان روزي که قرار بود میرزاده برکنار شــود، در گزارشــي به نقد عملکرد میرزاده در دانشــگاه آزاد پرداختــه و تلویحا تغییر او را خواستار شده بود. همان روز، سایت انتخاب هم با استناد به این گزارش در خبري چنین نوشــته بود: «خبرنگار «انتخاب» کسب اطلاع کرد که با فشار برخي گروههاي نواصولگرا، امروز )روز یکشنبه( جلسه فوقالعاده هیئت امنا با موضوع تغییر رئیس دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميشود».

جلســه برگزار شد و خبرگزاري تســنیم هم خبر مربوط به این جلسه را پوشش داد. این خبرگزاري نوشــته بود: «براساس تبصره یک ماده 11 اساســنامه، یک جلســه فوقالعاده به درخواســت چهار نفر از اعضاي هیئت امناي دانشگاه آزاد و به ریاست علياکبر ولایتي، تشکیل ميشود و در آن بــا تصمیم اکثریــت اعضاي هیئت امنا، میرزاده از ریاســت این دانشــگاه برکنار ميشــود. نام این چهار عضو عنوان نشــده بود. وزیران علــوم و بهداشــت، بهعنوان دو نفــر از اعضاي حقوقــي هیئت امناي دانشــگاه آزاد پس از اظهارنظرهاي خود در این جلسه براي شرکت در جلســه هیئتدولت از جلسه خارج شــدند، بااینحال جلسه با حضور هفت نفر ادامه پیدا کرد. ماده 11 اساســنامه دانشگاه آزاد، تصریح دارد که «هیئت امنا حداقل هر دو ماه یکبار به دعوت رئیس هیئت تشــکیل جلسه ميدهد. جلســات با حضور اکثریت کل اعضا رسمیت ميیابد و تصمیمات با اکثریت آراي اعضاي حاضر در جلســه معتبر خواهد بود.» همچنیــن تبصره یک این مــاده ميگوید: «در صورت لزوم به پیشــنهاد رئیس دانشــگاه یا نمایندگان وزارتخانههاي علــوم، تحقیقات و فناوري و بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکي و یا ســه نفر از اعضا، جلســه فوقالعاده هیئت امنا تشکیل ميگردد.»

هاشميزدایي از دانشگاه آزاد

بهاینترتیب میرزاده برکنار و عليمحمد نوریان بهعنوان سرپرســت انتخاب شــد؛ انتخابي که به نوشته حسن خمیني بدون رأيگیري انجام شــده و به همین دلیل روند برکنــاري و نصب فرد جدید با ابهام قانوني مواجه اســت. یاســر هاشــمي پس از برکناري حمید میرزاده از ریاست دانشــگاه، در اظهارنظــري ضمن نگرانــي از این اقــدام، آن را برخلاف ســیره آیتالله هاشميرفسنجاني دانسته و نسبت به آینده دانشگاه آزاد و هاشــميزدایي در این دانشگاه هشــدار داده بود. ظاهرا هفته گذشته در یکي از جلســات مدیریتي دانشگاه آزاد نیز یاســر هاشمي به نوریان، سرپرســت دانشــگاه، انتقاد کرده بود. او در توضیح آنچه روي داده به «شــرق» گفته بــود: «برکناري آقاي میرزاده خلاف رونــد مدیریتي آقاي هاشمي بود و من به همین دلیل نسبت به آن اعتراض داشتم». نوریان از زماني که سرپرستي را برعهده گرفته است، دست به تغییرات گستردهاي در دانشــگاه آزاد زده کــه از آن جملــه ميتوان به جابهجایي ریاســت روابطعمومي دانشــگاه آزاد، ریاست حراست، مدیرکل پیگیري دانشگاه و مدیرکل حقوقي دانشــگاه آزاد اشاره کرد. همچنین تغییر در معاونت فرهنگي، ریاست مرکز بازرسي، معاونت پژوهشي، معاونت امور مجلس و ریاســت مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد از دیگر جابهجایيهایي بوده که به دستور نوریان در این بازه زماني یکماهه اتفاق افتاده است.

دانشگاه آزاد روي ریل تغییر

علياکبــر ولایتي در ســال 138٩ و بــه دنبال مصوبه شــورايعالي انقلاب فرهنگي، پس از تغییر اساســنامه و حذف میرحســین موسوي، بههمراه سه نفر دیگر به اعضاي این هیئت اضافه شد. عبدالله جاسبي، محســن قمي، علياکبر ولایتي، حســن خمیني، علياکبــر ناطقنوري، حمیــد میــرزاده و عليمحمد نوریــان درحالحاضــر از اعضاي هیئت مؤسس دانشــگاه آزاد هستند. تغییرات در دانشــگاه آزاد یک سال بعد از برگــزاري انتخابــات ســال 88 رخ داد؛ زماني کــه احمدينژاد و تیم همراهــش تصمیم گرفتند تا وارد دانشــگاه آزاد شــده و مدیریت آن را از آن خود کنند. ریاســت هیئت مؤسس دانشــگاه آزاد براي جلوگیري از ورود دولت، اقدام به وقف اموال و تأسیســات دانشــگاه آزاد اسلامي کرد، اما این اقدام با مخالفت شــورايعالي انقلاب فرهنگي روبهرو شد و در نهایت بخشهایي از اساســنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. براساس این تغییرات، این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصي و غیردولتي تعریف شــد و اعضاي هیئت مؤســس دانشــگاه اکثریت خود را در هیئت امنا از دســت دادند. پس از آن محمود احمدينــژاد، بهعنوان رئیس وقت شورايعالي انقلاب فرهنگي، فرهاد دانشجو را بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب کرد؛ اما هاشميرفســنجاني از تنفیذ حکم خودداري کرد. در نهایت، هیئت فقهيای که مأمور بررســي وقف اموال دانشــگاه آزاد از نظر شرعي شــده بود، این وقف را غیرشرعي دانست. ولایتي در حالی ریاســت هیئت مؤســس را برعهده گرفته و دســت به تغییراتي زده که حالا سیدحسن خمیني بهعنوان عضوي از اعضاي هیئتامنا به آن ایراد وارد کرده اســت. باید دید روحاني بهعنوان رئیس شــورايعالي انقلاب فرهنگي که نهادهاي آموزشي را تحت پوشش خود دارد، با این نامه به ماجراي تغییرات دومینویي در دانشگاه آزاد ورود پیدا خواهد کرد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.