برخي حاضرند براي قرارگرفتن در لیست شورا، نشان دهند هیچ هویت و انصافي ندارند

Shargh - - سیاست -

مــا افتخارمان این اســت که جــزء آن قنداقيها بودیم. عاقبت به خیري ما هم همین است که روزي که خواســتیم از این نیا برویم، بر عهدمان با امام)ره( و شــهدا پایبند بمانیم. حالا شکر این نعمت آن است که به درستي براي این نعمت انجام وظیفه کنیم که دیگران هم متنعم شوند. شهردار تهران با یادآوري پنج اصل مورد نظر مقام معظم رهبري درباره اداره کشور تصریح کرد: اولین گام پیروزي انقلاب است که اتفاق افتاد. بعد از آن ساختارسازي نظام و استقرار نظام بود که آن هم اتفاق افتاد. گام ســوم دولتسازي بود که از بعد از دفاع مقدس تا الان این دولتســازي اتفاق نیفتاده است. قالیباف در تشریح اصل دولتسازي مد نظر مقام معظم رهبري گفت: در کشور قانون اساسي داریم که میثاق همه ماســت و مــا هم میخواهیم ظرفیتهاي این قانون را با محوریت ولایت به ظهور برسانیم. همین افرادي که امروز مدعياند دولت قبل چه کارهایي کرد و چه کارهایي نکرد، منهاي دو دولت نهم و دهم همواره دولت را در دســت داشــتند. در واقع، از اول انقلاب همیشــه دولتها دست این افراد بوده و بعــد ميگویند دولت نهم و دهم در هشــت ســال کار را خراب کرد و مردم را ميترسانند. این امر موجب ميشــود قطببندي دیگري اتفاق بیفتد که دوباره ســراب دیگري نشــان مردم داده شود. به هر حــال امروز اگر وضعیت اقتصادي و فرهنگي ما قابل دفاع نیســت و دولتسازي بر اســاس ظرفیتهاي قانــون اساســي اتفاق نیفتاده اســت، دســترنج کار اینهاست. شــهردار تهران با تأکید بر ضرورت بررسي رونــد رویدادها از ابتداي انقلاب تاکنــون اذعان کرد: امروز مهمترین وظیفه ما این است که کارآمدي دین را در اداره جامعه به اثبات برسانیم. امروز هر اتفاقي در جامعه بیفتد پاي اســلام و ولي فقیه نوشته ميشود. یکي از بيانصافيهاي ما این اســت که اگر کار خوبي انجام دادهایم، ميگوییم ما انجام دادیم و اگر بد باشد ميگوییم نظام کرد. نظامي که اسلام در مصدر قدرت آن است.

او با یادآوري ادعاي برخي از کاندیداهاي شــوراي شهر در آســتانه انتخابات خاطرنشان کرد: یک بار به یکي از دوستان گفتم افرادي که ميخواهند در لیست جناح خاصــي قرار بگیرنــد علاوه بــر اینکه متعهد ميشــوند پول لیســت را بدهند، حاضرند هر حرفي بزنند. مثلا بگویند تهران شــهر سوخته است. جالب اســت اگر به یک ســال قبل و حرفهایشان برگردیم، ميبینیم که چیز دیگري گفتهاند. متأسفانه برخي براي اینکه در لیست شــورا قرار بگیرند حاضرند که نشان دهند هیچ هویتــي و انصافي ندارند. نميدانم قدرت چقدر ميارزد که انسان پا روي انسانیت، مردانگي و... بگذارد. یعني چه چیزي را باید از یک انسان بگیرند تا بخواهند یک صندلي به او در شوراي شهر بدهند؟

او گفت: حرف ما این اســت که براي دولتسازي و کارآمــدي باید تــلاش کنیم. حال اگــر ابزار خوبي داشته باشیم با آن کار را انجام ميدهیم؛ اما اگر ابزار لازم در اختیارمــان نبود باید روي پاي خود بایســتیم و کار را به ثمر برســانیم. شــهردار تهــران با تأکید بر اینکه بــراي دولتســازي بیش از هر چیــز نیازمند تغییر نگرش هســتیم، اظهار کرد: زماني درخصوص ترافیک منطقه 12 و چالش ساماندهي موتورسوارها و خودروها بحث بود تا آنکه به این نتیجه رســیدیم چرا باید در مســیر بازار وســیله نقلیه تــردد کند. در واقــع در مکاني که هر روز بین یکونیم تا دو میلیون نفر تردد ميکنند، ضرورتي بــراي آمدورفت موتور و ماشــین نبود. روزي هم که جلوي رفتوآمد ماشین را گرفتیم، دوســتان ما در بــازار علیه ما قیام کردند و نامه نوشتند و پیگیري کردند. من یقین داشتم اگر 15 روز مقاومت کنم تمامي مشــکلات برطرف ميشود. بعــد از این مدت خود بازاريهــا آمدند و گفتند چرا زودتر این کار را نکردید. قالیباف با اشــاره به ضرورت همدلي شــهروندان و اجتنــاب از هرگونه مرزبندي عنوان کرد: برخي از دوســتداران انقلاب حین اینکه معتقدند بســیار مردمي هســتند، از مردم کاملا جدا شــدهاند. یادمان رفته اســت تمام افرادي که در این جامعه هســتند چه آنها که به مــا توهین ميکنند و تهمت ميزنند و چه آنها که علیه انقلاب هستند زیر سایه نظام جمهوري اسلامي زندگي ميکنند و ما که به عنوان نظام اســلامي در قدرت هستیم موظف به ارائه خدمت هســتیم. تنها راه موفقیت ما این است که نگرشــمان را عــوض کنیم و خــود را موظف به خدمترساني به همه مردم بدانیم. به ما ربطي ندارد کــه فرد نماز ميخواند یا نه؟ این فرهنگ اهل بیت و قرآن کریم است.

وي ادامــه داد: متأســفانه ما این غیرســازي را در رفتارهایمــان انجام دادیــم. زماني که در نیروي انتظامي بودم، روزي به خدمت مقام معظم رهبري رســیدم و ایشان تأکید کردند که به عنوان پلیس در بحث برقراري امنیت براي کسي تفاوتي قائل نشوم. ما باید امــروز در رفتارمان مانند خورشــید بر همه یکســان بتابیم نه اینکه از ابتدا افراد را ســؤالپیچ کنیم که با ما هستي یا نه؟ دولتسازي یعني اینکه ظرفیتهاي قانون اساســي را بــا محوریت ولایت فقیــه در خدمترســاني به مردم با هــر گرایش و ســلیقهاي انجام دهیم، مردميبــودن یعني درون مردم بــودن. جهادگري یعني اینکــه در کارمان به دنبال محاسبهگري نباشیم و تنها براي رضاي خدا و خلق او کار کنیم. یقین دارم با این شیوه، زندگي براي فرد فراتر از حد تصور لذتبخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.