دانش انتخاب و میوه شیرین

Shargh - - سیاست - مجتبي شجاعي . بخشدار خاش

مردم مســلمان ایران با داشــتن افکار بلند، تمدن کهــن، باورهــاي دیني قــوي، اندیشــههاي عمیق و تجربیــات موفــق در عرصههاي مختلف براســاس تصمیمي هوشمندانه و ارادهاي حکیمانه و با اعتنا به سرمایههاي ارزشــمند علمي و فرهنگي این مرزوبوم و با توجه به منابع سرشــار بهویژه نیروي انساني، در دوره حاضر شخصیتي را با پشتوانه آرای کثیر خود در صدر برنامههاي اجرائي کشور قرار دادهاند که ضمن احراز پیشینه مناسب علمي در عرصههاي گوناگون و طیف وسیع آگاهيها و تجربیات در مقیاس داخلي و بینالمللي، اهل سیاست و مبارزه از پیش از انقلاب و پیگیر مسائل کشور، اسلام و ملت بوده و با عزم جدي ملازم بنیانگذار جمهوري اسلامي امام راحل )قدس سره( بوده و در تمام هشت سال دفاع مقدس در کنار فرمانــده جنگ و جبهه و قائممقــام فرمانده کل قوا امام خمیني)ره(، آیتالله هاشميرفســنجاني، نقش مؤثری داشــته و همچنین پنج دوره نماینده مجلس و 16 ســال اَمین و نماینده رهبري در شــوراي امنیت ملي بوده و با تجربه حضــور در دهها میدان عمده و اساســي جهاني که در فراز آنهــا معاهده افتخارآمیز برجام که ســند عزت و قباله اقتــدار ملي این مردم و کشور اســت، در کارنامه خویش دارد. دکتر روحاني، در 38 ســال اخیر، ثابــت کرده که قواعد سیاســت، اقتصــاد و فرهنگ را بهخوبي ميشناســد و تابعیت و التزام عملي درخور ملاحظهای نســبت به ارکان و اصول موضوعه نظــام دارد. قابلیت اعتماد لازم را از خود اثبات کرده و در قواره ملت ســرافراز و بانشــاط ایران است. همین ویژگيها و بسیاري خصیصههاي دیگر در کنار هوشــمندي و زمانشناسي مردم و بلوغ سیاسي جامعه، زمینه اعتماد با پشتوانه 23میلیوني، انتخاب ایشــان را بهعنوان رئیسجمهور فراهم آورد. ایشــان ثابت کردند در مسیر اعتدال و خدمت، اخلاق را قربانــي اهداف هرچند بــزرگ نميکنند. در جریان تبلیغات انتخاباتي، ایشان ثابت کردند محور حرکتشان بر مبناي اخلاق و جذب حداکثري و وحدت و مصالح نظام است. بنابراین ملت فهیم ایران به اخلاق، دانش، تخصص و پیشــینه رأي دادند. امیدواریم در سالي که به ابتکار هوشــمندانه رهبري معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتي و تولید و اشــتغال نامگذاري شــده اســت، با همتي مضاعف و وحدتــي عمومي در کنار دولتمردان و بــا احصای دقیق مشــکلات جامعه و بهرهگیري از تمام ظرفیتها، شــاهد رشد، بالندگي و ارتقای رفاه و معیشــت مردم و تداوم سربلندي ایران در سطح بینالمللي باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.