تبریک ابراهیم یزدی به روحانی

Shargh - - سیاست -

ابراهیــم یزدی، در بیاینهای خطاب به حســن روحانــی، ضمن تبریــک انتخاب دوبــاره او برای سمت ریاستجمهوری، خواستار تقویت همکاری نهادهای مدنی و احزاب سیاســی با دولت شد تا حرکت بر مدار دموکراسی تثبیت و نهادینه شود.

در ایــن بیانیــه آمــده اســت: پیــام روشــن انتخابــات اخیر این بــود که «راهکار پاســخگویی بــه نیازهای مردم، التزام بــه قانون، احترام به رأی و حاکمیــت ملــت و تأمین آزادیهای اساســی و حقوق شــهروندی اســت، ازاینرو، باور داریم که تحقق اهــداف انتخابات و تثبیــت حرکت بر مدار دموکراسی پایدار همچنان منوط به تداوم حضور و مشارکت مردم از طریق فعالسازی جامعه مدنی خواهد بود. توســعه سیاســی نهتنهــا پیشنیازی بیبدیــل در راســتای دســتیابی بــه وعدههــای انتخاباتــی رئیسجمهور منتخــب، بهویژه درباره رفع مشــکلات معیشــتی مردم، محسوب میشود که بــر همافزایی اراده ملی و مدیریــت پیامدها و بحرانهای احتمالی آینده نیز اثرگذار اســت. یزدی در این بیانیه آورده اســت: امید و انتظار میرود که دولت دوازدهم، با تکیه بر حمایت ســازمانیافته و قانونمند شما شــهروندان عزیز، رفع محدودیتها و فشــارهای جاری بــر نهادهای مدنــی، تضمین فعالیت آزاد رســانهها و احزاب، براساس اصل 26 قانون اساسی و نیز تقویت و بازسازی هیئت وزیران، بســترهای لازم برای تحقق برنامهها و پاسخگویی بــه مطالبات برحق مردم را فراهــم کند. در اینجا، ضمن ابراز خرسندی و تقدیر از حضور سازمانیافته محافظــهکاران در این انتخابــات و پذیرش رقابت عادلانــه در چارچــوب قانــون، خیرخواهانــه به آنــان توصیــه میکنیم که ضمــن ارزیابی مواضع و عملکردشــان در چهار دهه گذشــته و اصلاح و بهروزرســانی مواضع، برای ســازماندهی و تقویت همــکاری جمعی در چارچــوب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی با دولت منتخب در راستای خدمت به مردم و منافع ملی همکاری کنند و زمینه تعامل ســازنده میان جریانهای اصیل سیاســی جامعه را که پیشنیاز شــکلگیری جامعه مردمســالار و توســعه پایدار اســت، فراهم کنند. یزدی در پایان تأکید میکند که بــه رئیسجمهور منتخب، جناب آقای دکتر حســن روحانی، به منتخبان شــوراهای شهر و روســتا تبریک میگوییم و باور داریم که در پرتو رشــد آگاهــی و همکاری جمعــی، حاکمیت قانون و مردمســالاری در مسیری بازگشتناپذیر در جامعه ما قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.