توطئه لباس

Shargh - - سیاست - پوریا عالمی

در ادامه ســفرنامهام، امروز شــما را با توطئه لباس خارجيها آشنا ميکنم:

اولینبار که رفتم خارج، احســاس کردم ویدئوهاي دکتر اباسي )ربطي به دکتر عباسي ندارد( و برنامههاي شــبکه دو تأثیــر خــودش را گذاشــته و خــارج هــم لایفاستایلش را اصلاح کرده. حالا نگو من زمستان وارد اروپا شــدم و اروپایيها در زمستان محجوب ميشوند. همانجا به ذهنم رســید وسط تابســتان ایران جاي ون گشــت ارشاد ســر چهارراه یك یخچالفریزر یا کولر آبي خیلي بزرگ بگذارند، مردم ناچار ميشــوند کت و پالتو بپوشند.

با همین نگاه که اروپا خانوادهدار اســت، ما برگشتیم ایران و دســت عیال و خواهر و مادرمان را گرفتیم بردیم خارج. توي راه هم به نوامیسمان گفتیم گول حرفهاي تلویزیون را نخورید چون خارج دقیقا مثل متروي هفت تیر اســت و هیچي معلوم نیســت، اما چشمتان روز بد نبیند که ســفر دوم ما با خانواده به خارج باعث شد ما از خجالت برویم شِــیم یــوروپ را تاتو کنیم. چرا؟ چون تابســتان بــود و خارجيها طــوري در عــرض چندماه لایفاستایلشــان عوض شــده بود که معلوم بود جاي اباسي به حرفهای این و اون گوش کردهاند.

کار هــم طوري از حد گذشــته بود که بــا تذکر قابل حل نبود؛ یعنــي تذکر را موقعي توي ایران ميدهند که مثلا قوزکت آمده بیرون، درحاليکه خارج، در تابســتان طوري است که اگر همان قوزکش را هم بپوشانند جاي خوشبختي است.

واقعا شِــیم یوروپ. ما با خانــواده یكبار هم رفتیم توي آب، شــمال، با لباس مجلســي رفتیم تــوي دریا. درحاليکــه ما مانده بودیم اینها که توي مترو اینطوري پوشیدند کنار دریا چيکار ميکنند؟

یا مردهاشان با شلوارك و زیرشلواري وسط پایتخت تردد ميکنند. اینها وقتي ميروند خانه و زیرشلواري زیر شلوارکشان نیست چه ميکنند؟

بعد هــم شــما ایرانیاني کــه اینهمه پــول بابت پیراهــن مردانه خارجــي ميدهید، اگــر بدانید پیراهن مردانه خارجي توي خارج یك موضوع تخیلي اســت و اینها با زیرپوش ميآیند بیــرون، آیا جامه نميدرید؟ آیا وقتي بفهمید پیراهن مردانه کلاهي اســت که برندها و ماركهاي لباس ســرتان گذاشــتهاند تا پولتان را از شما بگیرند و باهاش اسلحه بسازند و به خاورمیانه بفروشند، یقه پاره نميکنید؟ آیا اینهمه تلاش ما که در نســاجي خودکفا شــویم و در نهایت تبدیل به مایوي خارجيها ميشود، شما را خشمگین نميکند؟

اینها هیچــي. آیا ميدانید فعالان حقوق کارگري که روي لباس فرم و دیگر حقــوق کارگران کار ميکنند، ما را فریب دادهاند؟ چراکه در خارج من به چشــم خودم دیدم کــه کارگران فني نهتنها لباس فــرم به تن ندارند، بلکه بالاتنه را هم کندهاند و فقط یك کلاه کار سرشــان اســت. آیا همیــن کافي نیســت که ما برویــم علیرضا محجــوب را در حزب خللناپذیــر کار حلواحلوا کنیم و بهش رأي بدهیم، آنهم وقتي که خود کارگران به یکي دیگر رأي ميدهند؟ميبینید که به قول شــاعر نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، چون شاعر آمده بوده خارج و دیده بوده اصلا کســي لباس تنش نیســت که بشــود آدمیتش را سنجید. از ما ميشنوید؟ اروپا فقط زمستان. تابســتان هم فقط متروي هفت تیر که با زمســتان اروپا ظاهرش فرقي ندارد.

خلاصه شِــیم یــوروپ. درود بر عليآبــاد کتول. ما ميخواستیم رومان به روي خانواده باز نشود، از آنطرف هم ميخواســتیم جلو خارجيها کــم نیاوریم، بنابراین ناچار شدیم شلوارکمان را از روي شلوارمان بپوشیم که نظر شرق و غرب را با هم تأمین کرده باشیم.

فردا درباره آبخوردن و مصائب آن و توطئه اروپا بر سر آب جهان، حرف درشت ميزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.