پیشخوان

Shargh - - سیاست -

شصتمین شــماره سینما و ادبیــات ویژه لوک بســون و ســینمای معاصر فرانســه منتشر شد. از دیگر موضوعات بخش سینمای جهان کارنامه فعالیت «جان کاســاوتیس» اســت. فیلمهای این کارگردان آمریکایی در پی کشف مخمصههای تعــادل اجتماعی و بحرانهای هویتی اغلب خانوادگی با شخصیتهایی سرشار از جزئیات هستند. در بخش سریالها میتوانید جزئیاتی درباره «‪west world‬ » یا جهان غرب بخوانید. اما در سینمای ایران به موسیقی فیلم پرداخته شده و به پرسشهایی نظیر ورود موزیســین بــه فیلم، تعامــل کارگردان و آهنگساز و... پاسخ میدهد. میزگرد فردین خلعتبری، کریستف رضاعی و جواد طوسی و گفتوگوی وفامهر با مانــی جعفرزاده و... از جمله مطالب خواندنی در این زمینه است.

شماره نخستچراغروشن ماهنامه سیاســی اجتماعی منتشــر شــد. علی شــاملو محمودی، صاحــب امتیاز و مدیرمسئول در سرمقاله خود درباره انتشــار چراغ روشــن مینویسد: «این نشــریه خواهان تغییر جهان و بهبود بنیادین مناســبات جاری بر جامعه ایران اســت و به تفسیرهای نظری قانع نیست». در این شماره ابراهیم یزدی از جایگاه شــوراهای شهر نوشته و یادی از دکتر مصدق کرده اســت. از خواندنیهای این شماره هم میتوان به مناظره مکتوب مهندس بازرگان و عباس شیبانی درباره انتخابات شورا اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.