واکنش

Shargh - - سیاست -

گزارش «شرق» با عنوان «3 سناریو برای کاخ ثابت پاسال» از سوی حافظ کمال هدایت حاوی یک اشتباه تشخیص داده شــده است. ایشان در توضیح کوتاهی کــه در اختیار روزنامه قــرار دادهاند، نوشــتهاند: «در گزارش مزبور آمده اســت که «حبیبالله ثابتپاسال برای ایرانیها نامی آشناست». برای اطلاع خوانندگان محترم، نام این ســرمایهدار معروف، حبیبالله ثابت بوده است و نه ثابتپاسال. در حقیقت ثابتپاسال نام شرکتی است که حبیبالله ثابت با مشارکت تنی چند از سرمایهگذاران دیگر تشکیل داده بود و پاسال، حروف اول نامخانوادگی سایر شرکایی است که به همراهی ثابت، سهامداران شرکت ثابتپاسال بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.