سب دیدرحخسنواخمیسنيتهرائزی رسوجمهحوارنينا يمهبنرواشتي: ورود به عزلهاي دانشگاه آزاد

Shargh - - صفحه اول -

شرق، آرزو فرشــید:

نامهای که خانوادههای هشت صیاد اســیر در ســومالی خطاب به حســن روحانی نوشــتند، موجب شــد که رئیسجمهوری شــخصا برای پیگیری دراینباره دســتور دهد. بهرام قاسمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه، دیروز در نشســت خبری خود با خبرنگاران این خبر را تأیید کرد و گفت: «سه صیاد در سال ٩٤ به اسارت درآمدند و تعدادی فرار کرده و تعدادی آزاد شــدند و برخی جانشان را از دســت دادند و امروز هشــت نفر باقی ماندهاند. این یک پرونده مفتوح و پیچیده اســت و کانالهای مختلفی به صورت هفتگــی آن را پیگیری میکنند. خانواده آنها نامهای را به ریاســتجمهوری نوشتند و دســتورات لازم صادر شده و تلاشها ادامه دارد و امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر اخبار مثبتی دراینباره داشته باشیم.

قاسمی در پاسخ به «شــرق» درباره لنج دیگری که هفته گذشــته خبر دزدیدهشــدن آن منتشر شد، گفت: «یک لنج دیگر ایرانی در آبهای ســومالی به اسارت دزدان درآمده؛ ولی اطلاعات دقیقی نداریم. این مســئله در حال بررسی است و تصورم این است که همه ایرانی نباشــند و از یکی، دو ملیت دیگر نیز در میان آنها باشند».

ادعاهای باطل ترامپ

جلسه هفتگی دیروز اولین نشست خبری قاسمی بعد از سفر ترامپ به عربستان و نشست ریاض بود. به همین خاطر بخشــی از سؤالات خبرنگاران حول این محور گشــت. قاســمی مواضع ترامپ را درباره حمایت ایران از تروریســم، ادعاهایــی باطل خواند و گفــت: این مواضــعِ نابجا، غلــط و بیربط برخی کشــورها بحث جدیدی نیســت و یک نوع فرافکنی است و ســخنی اســت باورناپذیر و نپذیرفتنی. سفر ترامپ به کشــوری کــه مأمن و مروج خشــونت و تروریسم است، ادعای وی را باطل میکند و وی باید پاســخ دهد که ایرانی که در یک انتخابات باشــکوه اســت، چگونه مروج تروریسم اســت و کشوری که در دادگاههای آمریکا پرونده دارد، چطور محل سفر ترامپ میشود.

ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره چرخش احتمالی قطر به ســمت ایران نیز به نشست ریاض اشــاره کرد و گفت: «آنچه دربــاره قطر وجود دارد، این است که مســائلی بین کشورهای حاشیه خلیج فــارس وجود دارد و همه این مشــکلات ناشــی از همین اجــلاس و چیدمــان نابهنگامی بــود که به نــام جمع رخ داد. سیاســت ما در قبال کشــورهای همسایه روشن است. ما همواره سعی کردیم با زبان دوســتی و مودّت با آنها صحبت کنیم و بر داشتهها و اشــتراکاتمان بیفزاییم و روابط ما با برخی از این کشورها وجود داشته اســت. ما برای دیگران تعیین تکلیــف نمیکنیــم؛ اما بــه همه کشــورها پیش از نشست درباره توطئه رژیم صهیونیستی برای انشقاق در جهان اسلام هشدار دادیم.»

آمادگی برای اعزام نیرو نظامی به سوریه

قاســمی در پاســخ بــه خبرنــگاری کــه درباره چگونگی توجه دســتگاه دیپلماسی به بیانات مقام معظم رهبری درباره عربســتان ســؤال کرد، گفت: «بیان ایشان روشن و شیوا بود و باید با ذکاوت بتوانیم

از مواضع حقیقی جمهوری اســلامی بهموقع دفاع کنیم و سیاســتهای خود را در چارچوب دســتگاه دیپلماسی دنبال کنیم .»

یکی دیگر از موضوعات سؤالشــده در جلســه دیــروز اظهــارات دریابان علــی شــمخانی درباره آمادگــی ایران برای اعزام نیروی نظامی به ســوریه بود. قاســمی دراینباره گفت: «بحث آستانه به طور دائم در جریان است و گفتوگوها ادامه دارد و روی نقاط کاهش تنش بین ســه کشــور مذاکرات وجود دارد و اگر زمینههای لازم فراهم شود، لازم است که نیروهایی که بتوانند بر بحث آتشبس نظارت کنند، از سوی سه کشــور اعزام شوند. ما آمادگی داریم در صورت تفاهم لازم این اقدام را مبذول داریم.»

او درباره پیشــروی حشد الشــعبی به سمت مرز سوریه و ادعاهای مطرحشــده در رسانههای غربی

نیز گفت: «حضور ما در عراق یک حضور مستشاری اســت و دولت مرکزی عراق به اندازه کافی توانایی دارد کــه بتوانــد در مبارزه با تروریســم تلاش کند و مــا هم با توجه بــه حضوری که در ســوریه داریم، تلاشهــای خود را برای ایجــاد یک فضای مطلوب ادامــه خواهیــم داد. مــا نقش نظامــی در موصل نداشته و نداریم و مستشاری هستیم».

طرحهای ابتر در آمریکا

قاســمی در ادامه به چگونگی تحقق وعده رفع تحریمهای غیرهستهای و محفاظت از دستاوردهای موشکی نیز پرداخت و گفت: «نگاه کلان ما به جهان و آنچــه در سیاســت خارجی میخواهیــم، ایجاد رابطه بهتر با اتکا به قدرت دیپلماسی و برنامهریزی مشــخص و با اتکا به مردم اســت و بســیاری از این موارد شــدنی است. هر هدفی براســاس میزان آن میتواند دشــواریهایی داشته باشــد. درباره آنچه در آمریــکا رخ میدهــد و طرحــی که علیــه ایران مطرح شــده، باید گفــت که از این دســت طرحها، بیش از دهها طــرح بوده که ابتر مانــده و صرفا در کمیسیونهایشــان مطرح میشــود. آنچه برای ما مطرح میشود، سیاستهای دولت آمریکاست و اگر این طرحها به امضای دولت برســد، سیاست دولت آمریکا خواهــد بود که ما باید براســاسآن واکنش داشته باشیم و نگران نیستیم. سیاست موشکی ایران با هیــچ قطعنامهای منافات ندارد. بحث موشــکی ایران کاملا دفاعی و بازدارنده است و در این سیاست هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد.»

او درباره تحریمهای جدید در سنای آمریکا گفت: «اگر چنیــن اتفاقی افتاد و به تصویــب )و امضای( رئیسجمهوری رســید، ما هم تصمیمات و اقدامات خود را خواهیم داشت.»

ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین درباره بازنگــری در مجوز خریــد هواپیما از ســوی آمریکا گفت: «رســما چیزی دریافت نکردهایم. مفاد برجام یکپارچه است و همه تفاهمات با هم معنا مییابد و هیچ کشوری نمیتواند گزینشی رفتار کند. برجام در یک مفهوم کلان اجراکردنی است.»

قاســمی درباره بیانیه تیلرســون برای مذاکره با ظریف در آینده گفت: «چنین تصمیمی وجود ندارد، ولی در دیپلماسی هر اتفاقی میتواند روزی بیفتد.»

منتظر پاسخ ترکیه هستیم

حادثه تروریســتی در مرز ترکیه و شهادت مرزبان ایرانی در مرز ارومیــه یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره در جلسه دیروز بود و قاسمی درباره آن گفت: «این کار ناخوشــایندی اســت، از طریــق کانالهای دیپلماتیک موضــوع به دولت ترکیه اعلام شــده و منتظر پاسخ آنها هستیم. علاقهمند نیستیم مرزهای ما بــا ترکیه ناامــن باشــد و امیدواریم بــا درایت و مســئولیتپذیری و پاسخ دولت ترکیه تصمیم اتخاذ کنیم.» او در ادامه ادعای رســانههای ترکیه درباره حضور عناصر پکک در خــاک ایران را تکذیب کرد و گفت: «این دروغ و فضاســازی اســت و هیچ گروه مخالــف دولت ترکیه در خاک ایــران حضور ندارد و این یک فضاسازی رســانهای با اهداف مشخص در برهه کنونی اســت.» تغییــرات احتمالی در وزارت خارجه کــه این روزها از ســوی برخی رســانهها و چهرههــای سیاســی مطرح شــده اســت، موضوع دیگری بود که سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آن توضیح داد. به گفته او، دستگاه سیاست خارجی دســتگاهی نیســت که در یک قالب خاص متوقف بماند. بســیاری از مسائل در حوزه خارجی لحظهای است. اینکه وزارت خارجه همواره بهروزشدن خود را داشــته باشــد یا اولویتهای خود را تغییر بدهد حالت ســیالبودن را به آن میدهد. او در خصوص ســخنان یک نماینده مجلس درباره تشکیل میزهای اقتصادی در وزارت خارجه و ســفارتخانههای ایران در خارج از کشــور گفت: «با ایــن نماینده که چنین حرفهایــی زده بود به صورت تلفنی صحبت شــد و صحبــت از ایــن تفاهم بود که دو میــز اقتصادی تشکیل شود که برای ما عجیب بود و نماینده مزبور چنین مصاحبه و جملاتی را تکذیب کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.