تیترها

عزم جزم پايداريها براي حذف مطهري

Shargh - - صفحه اول -

ايســنا:

ضيافت افطار رئيسجمهور با مددجويان کميته امداد امامخمينی و بهزيســتی شــب گذشته برگزار شد.حســن روحانی در اين مراسم با بيان اينکه ماه رمضان برای هوشــياری و بيداری در مسير تلاش و فداکاری برای همنوعان است، گفت: اگر در جامعه همگان اين احســاس را داشته باشــند که عضو يک خانواده هستيم، مشــکلات و گرفتاریهای اجتماعی برطرف خواهد شــد.او با تأکيد بر تــداوم برنامههای دولــت بــرای رفع مشــکلات مــردم بهويژه اقشــار آســيبپذير، افزود: همه در اين کشــور فرزندان ايران هســتند، بايد کاری کنيم که در اين کشــور هيچکس احساس تنهايی و بیپناهی نکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.