اعتراض کارگردان به اکران زودهنگام فیلمش

Shargh - - صفحه اول -

فرانک آرتا:

پوران درخشــنده، کارگردان و تهیهکننده ســینما، به اکران زودهنگام جدیدترین فیلمش، «زیر ســقف دودي» اعتراض کرد. این کارگردان سینما در گفتوگو با «شــرق» درباره دلیــل اعتراضش چنین گفــت: «همانطور که ميدانید، سالهاســت که به طور مســتقل فیلم ميســازم و در این مسیر همواره با ســرمایه شــخصي خودم کار و با انواع و اقســام مشــکلات دســتوپنجه نرم کردهام، ولــي فقط به دلیل عشــق به مردم این عرصه را رها نکردهام، اما متأســفانه همیشه در طول مسیر کاريام کمتر مورد حمایت واقع شدهام».

کارگردان فیلم «هیس! دخترها فریاد نميزنند» در ادامه توضیح داد: «طبق مصوبه جلسه شوراي صنفي نمایش در روز دوشنبه، هشــتم خرداد، قرار شده فیلم «زیرســقف دودي» از 1۷ خردادماه در سینماها نمایش داده شــود. من از چنین تصمیمي واقعا تعجب کردم. چون قرار بود فیلم «زیر ســقف دودي» عید فطر اکران شود. درحاليکه بدون هیچ تبلیغاتي باید از چهارشنبه آینده فیلمم را اکران کنم!»

او افزود: «آن زمان هم که فیلمهایم درباره کودک و نوجوان بود، هنگام اکران بدترین سانسها به آنها تعلــق ميگرفت. اغلب به فیلمهــاي «خوابهاي دنبالــهدار» و «بچههــاي ابدي» تکســانس براي نمایــش در ســالنهاي خوب ســینماها اختصاص ميیافت. حالا هم ظاهرا متأســفانه قرار است «زیر ســقف دودي» چنین سرنوشــتي پیدا کنــد! واقعا نميدانم چرا باید چنین جریان خاصي وجود داشته باشد! انگار دارند فیلمها را دستچین ميکنند».

درخشــنده ادامه داد: «الان در بیشــتر سالنهاي ســینما فیلمهاي کمدي نمایش ميدهند. اگر فیلم کمدي نميســازم به این دلیل نیست که بلد نیستم. اگر بخواهم، ميتوانم کمدي بسازم، اما دغدغههاي من مســائل و مشــکلات روز جامعه است که همان بحرانيشــدن وضعیت خانوادههاست و فیلم «زیر ســقف دودي» به موضوع مهم طلاق عاطفي میان زوجها ميپردازد».

کارگردان فیلم درباره نحوه حمایت از فیلم خود چنین گفت: «به نظرم حالا فرصت مناسبي است که معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوري پاي کار بیاینــد و از چنین فیلمــي حمایت کنند. به نظرم مهم اســت که در ایــن شــرایط از فیلمهاي مستقلي مثل «زیرسقف دودي» حمایت شود. چون من با فیلمساختن تجارت نميکنم. و بعد از 30 سال بهتر است از ما حمایت شود».

کارگــردان فیلــم «پرنــده کوچک خوشــبختي» توضیح داد: «الان چندوقت اســت که از شهرداري تقاضــاي بیلبورد براي تبلیغ فیلم در ســطح شــهر کردهایم که متأســفانه هنوز به تقاضاي من پاسخي داده نشده و متأسفانه با این وضعیت فیلم من هیچ تبلیغاتي در سطح شهر نخواهد داشت. بههرحالت معیــارم بــراي اکــران، پردیس ســینمایي کوروش اســت. ميخواهم ببینم که چند سانس به فیلم من اختصاص خواهد یافت».

در پي این اعتراض، با همایون اســعدیان، رئیس شــوراي صنفي نمایش، گفتوگــو کردیم. او درباره وضعیت اکران فیلم «زیر ســقف دودي» به «شرق» گفت: «شــوراي صنفي نمایش بر اساس آییننامه و ضوابط خود عمل ميکند. قرارداد فیلم «زیر ســقف دودي» هــم بعد از فیلم «آشــوب» بود. با توجه به این اکران فیلم خانم درخشــنده به شبهاي قدر و نیمــه دوم ماه مبارک رمضان افتاده اســت. بنابراین طبق مصوبه- چهار هفته ماه مبارک براي هر فیلمي دو هفته به حســاب ميآید- دیگر دو هفته فیلم به حســاب نميآید و در حقیقت فیلــم اکران عید فطر محسوب ميشــود که اتفاقا از این نظر بهنفع فیلم است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.