میتوانیم یارانه فقرا را 3 برابر كنیم

Shargh - - صفحه اول -

تسنیم:

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار دربــاره وضعیت قراردادهای ســفیدامضا بــرای دریافت بیمه بیکاری گفت: قرارداد موقت باید در امور موقت جاری باشــد و ســعی مسئولان وزارت کار بر این اســت که مانع از قراردادهای ســفیدامضا شــوند. کریم یاوری در پاسخ به اینکه اگر نیروی کاری در مجموعهای مشــغول فعالیت باشــد که برگهای به اســم قرارداد امضا نکرده باشــد، اما کارفرما برای وی حق بیمه پرداخت کرده باشــد، آیا مشمول بیمه بیکاری میشــود یــا خیر گفــت: درصورتیکه جمع ســوابق بیمهای فرد به یک ســال در آن کارگاه برسد مشمول بیمه بیکاری میشــود.وی ادامه داد: بیمه باید پرداخت شــده باشد و در صورتی که کارفرما برای نیروی کار حق بیمه پرداخت نکرده باشــد، نمیتواند بیمه بــیکاری دریافت کند. قانون بیمه بیکاری ثابت است، اما شرایط پرداخت بیمه مطابق افزایش حقوق هر سال افزایش مییابد. امسال هم در کمترین حالت حقوق مقرری بیمه بیکاری حداقل وزارت کار است. یاوری عمده مشــکات کارگران بیکارشده در کشور را اتمام زمان قرارداد آنان با کارفرما ذکر کرد و گفت: البته کارگــران برای دریافت حق بیمه بیکاری باید در زمان اتمام قرارداد یک سال سابقه داشته باشند. هماکنون مقرری بیمه بیکاری پرداختی به افراد مجرد حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متأهل حداقل ۱2 ماه و حداکثر ۵0 ماه اســت که در نهایت ۸0 درصد آخرین دریافتی کارگر به آنان پرداخت میشود.مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمــه بــیکاری وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اضافه کــرد: همچنین در قانون بــرای افراد مقرریبگیر که فردی را زیر پوشــش خود نداشــته باشند، میزان مقرری را ۵۵ درصد آخرین مزد دریافتی تعیین کرده اســت؛ به شــرطی که از حداقل مزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.یاوری درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برخورد با قراردادهای ســفیدامضا در بحــث کارفرما و کارگر، تصریح کرد: معاونت روابط کار، ستاد و همه مسئولان این وزارتخانه، بر این عقیده هستند که باید بازرسیهای دائم و مســتمر و با دقت بیشتر همکاران روابط کار در اســتانهای کشور صورت گیرد و ســعی شود تا از این عمل زشت قرارداد سفیدامضا به طور مؤثر جلوگیری شــود.وی درباره قراردادهای موقت میــان کارفرما و کارگر نیز یادآور شــد: قرارداد موقت، یک امری قانونی و پذیرفته شده است و انکار این قرارداد بیدلیل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.