صدور رأي با مدارك ناقص

Shargh - - صفحه اول - فرار رو به جلوی نظام پزشکي بدون دسترسي به پرونده

اگر بپرسيد چرا نميشود، ميگويند: «همکاران ما در اين دانشگاه کار نميکنند. ديروز ولادت بود و ما در دانشــگاه هيچ پلاکاردي نديديم». بله، ما هم تذکر ميدهيم بالاخره بايد اين مناسبتهاي ديني و ملي را پاس داشت؛ ولي ربطي به امور فرهنگي ندارد و بر عهده روابط عمومي است. اصلا اين کار، کار تبليغي است. بايد گفت کار فرهنگي اين نيست. يــا کليت اين نيســت لااقل؛ فرهنــگ يعني حوزه نگرشها، کنشهــا و باورها». وي تصريح کرد:«در حوزه فرهنگي اگر کار درست کرديد به سمت صد حرکت ميکنيد و اگر کار غلط کرديد در صفر باقي نميمانيد و به ســمت منفي صد حرکت ميکنيد! امنيتيکــردن دانشــگاه، حراســتيکردن فرهنگ، برخورد پليســي با عرصه فرهنگ مــا را از صفر به منفي صد ميبرد، ســر جــاي خودمان نميمانيم. بنده حداقل هنرم اين اســت که منفي صد نشوم، صفر بشــوم. بنده اگر هيــچ کاري نکنم در عرصه فرهنگ شــايد نمره قبولي بگيرم؛ ولي اگر جاهلانه و غيرکارشناسانه کار غلط بکنم نمره ردي ميگيرم، چــون بــه فرهنگ آســيب وارد ميکنــم. بنده در مجلــس عرض کردم که عهد ميکنم تا زماني که هســتم کاري را که بدانم غلط است، نکنم و کاري را هم که احتمال بدهم غلط اســت، انجام ندهم نکنم. اين ايدهاي است که ما بايد ترويج کنيم و جا بيندازيم». معاون فرهنگي وزارت علوم با اشاره به اينکه يکي از حوزههايي که مديران سياستگذاري فرهنگــي درگيــر آن هســتند، بحث آســيبها و مســائل اجتماعي است، گفت: «آسيبها و مسائل اجتماعي مســئله روز ماســت، بنده هم بهعنوان کارشــناس اجتماعي عرض ميکنم روند آن رو به افزايش اســت. پيشبيني هم ميکنم در يک سال و دو ســال و سه سال آينده شدت آن بيشتر خواهد شد؛ منطق اجتماعي اين را به ما ميگويد. آيا معني آن اين اســت کــه ما نبايد کاري کنيــم؟ حتما بايد کاري کنيم؛ حتما براي پيشــگيري بايد کاري انجام دهيم. پيشبيني من اين است که با پيشگيريهاي ما شديدتر ميشــود. ولي بايد بکوشيم سرعت اين شــتاب را کم کنيم. همانطورکــه در عرصه تورم جنس گرانتر ميشود؛ ولي بايد کاري کنيم که تورم شــتاب افزايش قيمتها کم بشود. ما متأسفانه در عرصه اجتماعي با اين وضعيت بيمار مواجهيم. من پيشبيني نميکنم که بتوانيم آسيبهاي اجتماعي را صفــر يا کم کنيم. منطق اجتماعــي به ما اين را نميگويد؛ اما ميتوانيم در مســير پيشگيري تلاش کنيم و پيشــگيري در عرصه اجتماعي به شهامت، شجاعت و دانش نياز دارد که متأسفانه خيلي هم رايج نيست». هاشمي در پايان خاطرنشان کرد:«ما به متخصصان نياز داريم. متخصصان حوزه ما هم متخصصــان حوزه علوم فرهنگي، علوم اجتماعي و علوم انساني هستند. متخصصان حوزه مهندسي و پزشــکي بسيار محترماند و در تخصص خودشان بايد استفاده بشوند. بخشي از مهندسان و پزشکان ما دغدغههاي فرهنگــي دارند و آمدند کلي کتاب خواندند، معلومات کسب کردند در حوزه فرهنگي و اجتماعي، قبول؛ ولي به صرف دانشــگاهرفتن و مدرک مهندســي و پزشکي داشتن کسي نميتواند متخصص و مدير اجتماعي باشــد. حداقل اولويت با کســاني است که تخصص عميق در اين حوزهها دارند؛ بنابراين من در سال اول اين دولت از رؤساي دانشــگاهها خواهش کردم اولويــت را به مديران فرهنگيای بدهند کــه دانشآموخته دانشهايي باشــند که مرتبط است و اتفاقا اين مصوبه شوراي انقــلاب فرهنگي هم هســت. ما بايــد کار علمي بکنيم، از اهل علــم بهره بگيريم، از دانش موجود بهره بگيريم؛ ما بايــد رصدخانه علمي، فرهنگي و اجتماعي باشيم و رويکردها را اصلاح کنيم. بحث رويکردها فقط منوط به يک حوزه فرهنگي نيست، کمااينکــه فرهنگ هــم منوط و محــدود به چند عرصه و عنصر خاص نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.