الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

آزادپــزی: قيمت نان ســنگک ســاده 800 تومان است، اما در ابتدای خيابان دماوند، کوچه پروين، )بازار شهرســتانی(، نانوايی ســنگکی به بهانه آزادپزی نان ساده را هزارو 300 تومان میفروشد. آيا اختاف قيمت 500 تومان توجيه قانونی دارد؟ فرخی از تهران

طفره شــرکت برق از انجــام وظیفه: بــرای تأمين روشــنايی محله ما واقــع در خيابان پيــروزی، خيابان شــکوفه، کوچه رازی شــرقی با شــماره 121 شــرکت برق تمــاس گرفتم. يکی از کارشناســان درخواســتم را يادداشــت کــرد و گفت به منطقه اعــام میکنيم. همان روز يکی از متصديان شــرکت برق تماس گرفت و مشــکل را پرسيد، بعد گفت بايد حضوری به شرکت برق مراجعه کنيد و درخواست بدهيد! وقتی مشکلی را تلفنی میتوانيم اعام کنيــم، چه دليلی دارد که از رسيدگی به موضوع طفره میروند؟ علی از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.