پر فراخسوداهگنذاراين كباسرپايند يستبه 10دا دمنقمیردقمشه دندكمك فردوسی

Shargh - - اقتصاد -

مردمي که بســیاري از آنها از ادامه از صفحه اول

شهرســتان آمدند و بســیاري دیگرشان که ساکن تهراناند، روزهاند. برخي برگهاي را کپي کردهاند و بین مردم توزیع ميکنند. سر برگه چند جملهاي نوشتهاند و از مردم عادي طلب کمك کردند: «هموطنان به ما کمك کنید، حتي با 10 دقیقه پیوستن به تجمع ما و همدردي با ما!» پایین برگه هم مجوزي است که با امضاي وليالله سیف به کاسپین اعطا شده اســت. نگاهي به اطرافم ميکنــم؛ وضع دیگران هم دســت کمي از زن روسريآبي ندارد؛ جسته و گریخته با برخيشان حرف ميزنم؛ آنها هم پولهاي بزرگي به کاسپین ســپردهاند، اما به سر و وضعشان نميآید که این همه پول داشته باشند. همینطور که در حال گپ و گفتهــاي کوتاه با مردمم، توجه همه به فریادهاي زني جلب ميشــود که ميگوید: تــورو خدا نبریدش؛ برادرمه؛ مامانم مریضه... برادرش را با مردان دیگري در یك ون جا ميدهند؛ مأمور براي آنکه خودش هم در ون جا شود، به شوخي به دستگیرشدهها ميگوید: مهربون بشینین. ون به سوي «وزرا» حرکت ميکند.

از یکي از لباسشــخصيها ميپرسم: چرا اینها رو گرفتین؟ *داشتن فیلم ميگرفتن. از او ميخواهم فرمانده یگان را به من نشان دهد؛ با اشاره دست مردي نسبتا کوتاهقد، با موهاي کمپشت جوگندمي را نشان ميدهد؛ ســه قپه سر شانههایش دارد.

پیش ميروم: سلام جناب سرهنگ. من خبرنگارم. نظرتان راجع به این مردم چیست؟ -من نظري ندارم؛ من مسئول حفظ امنیت مردمم. +الان امنیتشان حفظ شده است؟ -خانم من باید نظم اینجا را برقرار کنم. +چند نیرو به اینجا آوردهاید؟ دیگــر جوابــم را نميدهــد؛ مــيرود پیــش همکارانش...

کاسپین چیست؟

مؤسســه اعتباری کاســپین یا همان آرمان ایرانیان ســابق، مؤسســهای مالی و اعتباری اســت که مجوز بانــک مرکــزی را دارد. این مجــوز در آخرین روزهای اسفندماه 13۹۴ به این مؤسسه با نام جدید «کاسپین» داده شد. گفته شــد که این مؤسسه در راستای برنامه ســاماندهی بانک مرکزی از ادغام مؤسسههای مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمده است. فعالیت کاسپین به دلیل بدهی حدود چهارهزارمیلیاردتومانی تعاونی فرشــتگان )بهعنوان یکی از زیرمجموعههای آن( با مشــکل مواجه شــده که باعــث بازپسگیری ســپردههای ســپردهگذاران از این مؤسســه شده و به دلیل کمبــود منابع، باعث بستهشــدن حســابها و اعتراضات سپردهگذاران شده است.

دو مؤسســه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای تشکیل مؤسسه اعتباری آرمان در اسفند 13۹1 و در ادامه برنامه ساماندهی بانک مرکزی ادغام شدند.

فرشتگان

مؤسســه مالی و اعتبــاری فرشــتگان در حدود 1۹ ســال پیش با شماره ثبت 1337 در شهر مشهد، به نام «شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد» تأسیس شد. در ســالهای بعد نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر کرد. اواخر سال 13۸۹ با درخواست بانک مرکزی مبنی بــر تبدیل تعاونیهای اعتباری به مؤسســههای مالی و اعتباری، فرشــتگان با احراز شــرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی جزء 1۴ مؤسســه مالی و اعتباری تأیید شــد. آن زمان این مؤسسه، چهار تعاونی اعتباری دیگر که نتوانستند سرمایه اولیه برای دریافت مجوز از بانک مرکزی بگیرند به نامهای امید مشــهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین را در خود ادغام کرد.

مؤسســه اعتباری فردوســی از ادغام هفت تعاونی اعتباری در 17 اســفند ماه ســال 13۸۹ تأســیس شــد. این تعاونیهــا عبارت بودند از: بدر تــوس، امید جلین، الزهرا مشــهد، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشــاورزان کرمانشــاه و تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران.

چه شد؟

تنها پس از گذشت ۴0 روز از مهر مجوز بانک مرکزی بر سند کاســپین، باز هم اعتراضها شروع شد. مؤسسه به تعهــدات خودش عمــل نمیکرد و ســپردهگذاران ســخت ناراضی شــده بودند. هر کدام که برای دریافت سرمایهشــان مراجعــه میکردند، مســئولی از شــعبه مانعشان میشد؛ به آنها اطمینان خاطر میدادند که این مؤسسه مجوز بانک مرکزی دارد و خیالشان راحت باشد. خلاصه پس از همه گیر و ثمر نداشت.

همــه اینها باعث شــد، در بیش از پنج شــهر ایران امروز مردم همزمان تجمعهای اعتراضی ترتیب دهند؛ دستشــان به جایی بند نیســت و نمیداننــد چه کنند؛ در همین فکرها هســتم که مردم کمکــم دوباره جمع میشــوند؛ ناگهان شعارها دوباره شــروع میشود: «ای رهبر فرزانه، حمایت حمایت» ... مرد نزدیکم میشــود؛ روبهرویم روی دو زانو مینشــیند و بیدرنگ اشک در دو چشــمش حلقه میزند؛ میگوید: ۴2 ماه سابقه جبهه دارم؛ پســر ۹ سالهام اُتیسم دارد و همســرم تازه از کما بیرون آمده است. شما بگویید چه کنم؟

میپرســم: اما بانک مرکزی گفته بود که مشکلتان را حل میکند؟

-خانم جان؛ گفتند بیایید سودتان صفر؛ از اصل پولتان هم 10 درصــد کم میکنیم؛ گفتیم قبول؛ رفتیم شــعبه اول ازمون یه تعهد گرفتن. تعهدی که من هیچ شکایتی از کاســپین ندارم و همه حــق و حقوقم رو تمام و کمال گرفتم. وقتی تعهد رو امضا کردیم تازه به ما یک دفترچه دادند که دفترچه قرضالحســنه بود؛ از اصل پولمون ۴0 درصد کم کرده بودند و امکان برداشــت از دفترچه هم نداشتیم. خانوم؛ من جانبازم؛ شما بگویید چه کنم؟ میگویم: نمیدانم! میپرسد: قول میدهید هرچه گفتم بنویسید؟ به او قول میدهم و کمی دور میشوم. به نقطه آغاز مشکلات فکر ميکنم؛ زماني که عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران در پاییز سال گذشته اعلام کرد که مؤسســه فرشتگان )زیر مجموعه مؤسسه کاسپین( چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد و نمیتواند به تعهــدات خود عمل کنــد. نگرانی ســپردهگذاران و اعتراضهای مکرر آنها زمانی اوج گرفت که رئیس بانک مرکزی از انتقال ندادن داراییهای تعاونی فرشــتگان به کاســپین خبر داد و گفت: «مؤسســه کاسپین مسئولیتی در قبال ســپردهگذاران ندارد». به هرحال بهتازگي بانک مرکزی از آغاز تعیینتکلیف سپردهگذاران تعاونی منحل شــده فرشتگان خبر داد و گفت که این کار در دو مرحله انجام خواهد شــد که مرحله نخست آن به سپردههای زیــر 10 میلیــون تومان مربوط اســت. از مجموع حدود ۴50 هزار ســپردهگذار تعاونی فرشتگان حدود ۴00 هزار نفر ســپرده زیر 10 میلیون تومان دارند که شامل مرحله نخســت طرح تعیینتکلیف میشــوند و به گفته بانک مرکــزی قرار بود تــا روز ۸ خرداد )دیروز( وضعیتشــان روشــن شــود. اتفاقي که رخ نداد. به ســپردهگذاران دو گزینه داده شده بود که یا پول خود را در مؤسسه کاسپین سرمایهگذاری کنند و یا اصل پول را پس بگیرند اما برخي از آنها سود پول خود را طلب کردند، درحالي که پیشتر اعلام شــده بود «اصل پول ملاک است و سودی به این سپردهها بعد از شهریور 13۹۴ تعلق نمیگیرد .» به گفته بانک مرکزی تا کنون حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان از داراییهای تعاونی فرشــتگان شناسایی شده که قابل انتقال به مؤسسه کاسپین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.