راهکار رقابتپذيري صنعت بيمه در کلاس جهاني

Shargh - - اقتصاد - . علي سيفري کارشناس صنعت بيمه

درحاليکــه پــس از برجام شــاهد رفتوآمد گروههاي ســرمایهگذاري خارجي در بخشهاي مختلف اقتصاد ایران هستیم، انتظار ميرود در آینده نزدیک و با ایجاد فضاي امن ســرمایهگذاري شــاهد تحــولات عمدهاي در فضاي کســبوکار کشورمان باشــیم. اگرچه فعالیتهاي تولیدي و صنعتي پیشتاز مشــارکت و همکاري با شــرکتهاي مطرح دنیا بودهاند، اما ناگفته پیداســت که در بخشهاي خدماتي کشــورمان نیــز ظرفیتهاي نهفتهاي وجود دارد که در صورت توسعه سرمایهگذاريها و مشارکتهاي بینالمللي ميتواند به عنوان اهرم مؤثري در تحقق رشد اقتصادي کشور به شمار رود. از طرفي اکثر ســرمایهگذاران بینالمللي تردید ندارند که جمهوري اسلامي ایران کشــور ســرآمد منطقه خاورمیانه اســت و از ظرفیتهاي گستردهاي براي توجیهپذیربودن ســرمایهگذاري برخوردار اســت. از زیرســاختهاي متنوع اقتصادي گرفته تا مراکز علمي و همچنین نیروهاي انســاني کارآمد، تحصیلکــرده و متبحر همه و همه ابزارهایــي کارآمد براي موفقیت در امر سرمایهگذاري به شمار ميروند.

اما آنچه مهم و ضروري به نظر ميرســد این اســت که در داخل کشور نیــز باید به ســمت تحول در بســیاري از عرصههاي اقتصــادي و خدماتي گام برداریم و با روزآمدشــدن فعالیتها از این ظرفیتهاي نهفته بیشترین بهــره را ببریم. یکــي از مهمترین حوزههــا که در اصل زیرســاخت اصلي سرمایهگذاري و رشــد اقتصادي به شمار ميرود، صنعت بیمه است. آنچه امروز به عنوان دغدغه اصلي ناظران این صنعت به شمار ميرود این است که عرصه بیمهگري و بیمهگذاري همســو با پیشــرفتهاي جهاني حرکت نکرده و نتوانســته اســت آنطور که باید و شــاید نیازهاي اساسي کشور را برطــرف کند. مهمتر از همه آنکه فرهنگ بیمهپذیري به عنوان یک ضرورت در جامعــه امروز ایران جاي خود را پیدا نکرده و همچنان مقاومتهایي در این زمینه وجود دارد.

از همین رو اســت کــه پوســتاندازي در صنعت بیمه بــه عنوان یک ضــرورت انکارناپذیر قلمداد ميشــود. مهمتر آنکه پوســتاندازي در این صنعــت به خودي خود اتفاق نميافتد و لازم اســت تا با تبیین راهکارهاي عملي و اجرائي پیشــرفته در جهت آن گام برداشــت. این مهم به سهولت امکانپذیر نخواهد بود، مگر آنکه پاي شــرکتهاي معتبر بیمه بینالمللي بــه بازار ایران باز شــود. این حرکت به مفهوم آغــاز تحول در صنعت بیمه و رقابتپذیــري در کلاس بینالمللي خواهد بود. تردیدي نیســت که امروز صنعت بیمه کشورمان بیش از گذشته نیازمند تحول ساختاري و بهرهگیري از دانش روز دنیاســت. به همین دلیل ورود شــرکتهاي بزرگ بینالمللي در صنعت بیمه یا مشــارکت و اتحاد اســتراتژیک آنان با شــرکتهاي بیمه ایراني ميتواند راهگشــاي ورود صنعت بیمه ایران به بازارهاي منطقهاي و بینالمللي باشــد. به طور حتم شکلگیري تحولات در بخشهایي همچون فرایندهاي عملیاتي، رویکردهاي جدید در حوزه صیانت از حقوق بیمهگران و بیمهگــذاران، اصلاح رفتارهاي اداري، آموزش نیروهاي انســاني صنعت بیمــه و بازاریابي و برندینگ در این صنعت ميتواند به شــکوفایي آن منجر شود.

طبیعي است در چنین شرایطي فرهنگ بیمهپذیري در کشور نیز متحول و ظرفیتهــاي پنهان این بخش شــکوفا خواهد شــد. در غیــر این صورت نميتوان انتظار داشــت با ظرفیتها و دانش موجود بتوان در مسیر توسعه صنعت بیمه و پوشش خلأهاي موجود گام برداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.