اولینشقرارکدادسنفتیتب ا تقوتافل لبراسادسIPC لوامپنعقسدامینشود

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: وزیر نفت وعده داده تا آخــر دولت یازدهم حداقــل یک قرارداد نفتی با یکــی از غولهای نفتی جهان منعقد کند، آنهم با قراردادهای نوع جدید که حدود یکسالونیم بر ســر آن جدل بود و دلواپسان از آن بهعنــوان ابزاری یاد کرده بودند که امنیت ملی کشور را خدشهدار میکند. هرچند به این قراردادها از ســوی برخی از کارشناسان غیردلواپس هم نقد وارد شــده، اما به نظر میرسد آغاز به کار با این قراردادها میتوانــد حداقل از عدمالنفعبــودن ایران در مقابل کشورهای همسایه در میادین مشترک جلوگیری کند.

احتمال امضای قرارداد با 4 غول نفتی

چندی پیش وزیر نفت ایران در گفتوگو با رویترز، اظهار امیدواری کرد، ایران بتواند امســال با شــرکت توتال فرانســه، لوکاویل روســیه، مرسک دانمارک و احتمالا پرتامینای اندونزی، قرارداد امضا کند.

این سخنان از زبان وزیر نفت در کنار صحبت اخیر او درباره برگزاری مناقصات نفتی، نشــان از آن دارد که امضای این قراردادها بهجد در دســتور کار دولت قرار دارد. به گفتــه زنگنه، اکنون حتی مناقصه برای توسعه میدان آزادگان عما در حال اجراست.

وزیر نفــت دراینبــاره میگوید: از شــرکتهای بینالمللی و صاحب فناوری درخواست کرده بودیم که پیشــنهادات خود درباره توسعه میدانهای نفتی را ارائــه کنند. بیژن زنگنه با بیان اینکه از شــرکتها درخواســت کرده بودیــم که به ما پیشــنهاد بدهند، میافزاید: مذاکره با شــرکتهای دیگــر نیز در قالب مناقصات محدود در حال انجام است.

امضای نخســتین قــرارداد جدید نفتی تــا پایان دولت یازدهم

وزیر نفت در پاســخ به این ســؤال کــه تا پیش از پایــان کار دولت یازدهم، آیا نخســتین قرارداد جدید امضا میشود؟ بیان کرد: «انشاءالله بسته میشود».

همچنیــن زنگنــه در مصاحبهای بــا رویترز گفته است که ایران در نظر دارد در پنج سال آینده ظرفیت تولید نفــت ایران را یکچهــارم افزایش بدهد و این افزایش با قراردادهای جدیــد بینالمللی امکانپذیر است.

به گزارش خبرگزاریها، توسعه میدانهای جدید و افزایش برداشــت از میادین مشــترک، به ایران این امکان را میدهد که ســومین کشور تولیدکننده نفت، تولیــد نفت خــود را تا پنــج میلیون بشــکه در روز افزایــش دهد که این رقم پنج درصد از تولید جهانی نفت اســت. ایران هماکنون چهار میلیون بشــکه در روز نفت تولید میکند.

قرار اســت ظرفیت تولید گاز فراوریشــده هم تا یک میلیون مترمکعب افزایش یابد که با این افزایش، تولید گاز ایران به ۶00 هزار مترمکعب میرسد.

قدرتهای جهانی، پیام انتخابات ایران را شنیدند

زنگنه در جریان نشست اعضای صادرکننده نفت در وین به رویتــرز مصاحبه میگوید: «انتخابات اخیر ایران یک مرحلــه مهم بود، به این دلیل که مردم در این انتخابات به تعامل با جهان رأی مثبت دادند».

او میافزایــد: «مــن امیدوارم که ایــن پیام مثبت خصوصا از ســوی قدرتهای بزرگ جهان درک شده باشد». او گفته است که این همچنین پیام روشنی به ایالات متحده آمریکاست که اخیرا دوباره تحریمهای ۱۹7۹ زمان انقاب ایران را برقرار کرده است.

«دیگر زمان برخورد با ایران نیست». اشاره زنگنه به تحریمهای بازدارندهای اســت که اخیرا از ســوی دونالــد ترامپ علیه ایران وضع شــده اســت. «این )انتخابات ایران( پیام بســیار روشنی به جهان است، بیش از ۶۵ درصد از جوانان ایرانی و طبقه متوسط و دانشجویان دانشگاه این پیام را دادهاند. من امیدوارم که جهان ایــن تغییر مثبت را دریافت کرده باشــد». زنگنــه میگویــد ایران امیــدوار اســت قراردادهای جدیدی را امســال با توتال فرانسه، لوکاویل روسیه، مرســک دانمــارک و پترومینــای اندونــزی به امضا برســاند. گفتوگوها درباره توســعه میادین جنوب آزادگان، یادآوران، غرب کارون، منصوری و آب تیمور و همچنیــن لایه نفتــی میدان گازی پــارس جنوبی خواهــد بــود. او میگوید ایــن افزایــش ظرفیتها بر همــکاری ایران بــا اوپک تأثیری نمیگــذارد. روز سهشــنبه اعضای اوپک برای توقف تولید به مدت ۹ ماه دیگر در جهت کاهــش عرضه جهانی به توافق رســیدند. زنگنه میگوید که تصمیــم اعضای اوپک، تصمیمــی کوتاهمــدت اســت و برنامه ایــران برای افزایش ظرفیت تولید یک بخش از برنامه بلندمدت این کشور اســت. رقابت ایران با عربستانسعودی در جریان نشســتهای قبلی اوپک بســیار تنشزا بوده، بااینحال زنگنــه میگوید که او خیلی شــگفتزده است که یک همکاری خوب بین اعضای اوپک شکل گرفتــه و این همــکاری با غیراوپکیها مثل روســیه برای فریزکردن تولید نفت تکمیل شده است. زنگنه میگوید: «من فکر میکنم که این اولینبار اســت که ما نشست بدون بحثوجدلی را داشتهایم. من حدود 20سال اســت که در اوپک هستم، این اولینبار است که شــاهد توافق صددرصدی بین اوپک و غیراوپک هستم .»

میــدان آزادگان، لیــدر میادیــن بــرای امضــای قراردادهای IPC

این وعــده زنگنه در صورت عملیشــدن، میدان آزادگان را در جایــگاه لیدر میادیــن نفتی ایران برای امضای قــرارداد با غولهای نفتی جهــان در قالب قراردادهــای IPC، قــرار میدهــد. میــدان آزادگان بزرگتریــن میدان نفتــی ایران بهشــمار میرود که با کشــور عراق مشترک اســت. قرار بود شرکت ملی نفت چین )سیانپیســی( مرحله نخســت توسعه میــدان آزادگان جنوبــی را انجام دهــد، اما به دلیل تأخیر چندساله و ناتوانی در اجرای طرح، این شرکت چینی پــس از اولتیماتــوم وزارت نفــت از آزادگان جنوبی اخراج شد. البته این شرکت همچنان توسعه میــدان آزادگان شــمالی را عهدهدار اســت. پس از اخراج چینیها از این میدان، توسعه آزادگان جنوبی برعهده شــرکتهای ایرانی قرار گرفت؛ هرچند پس از واگذاری این میدان به شــرکتهای ایرانی، توسعه این میدان شــتاب گرفت؛ اما به دلیــل فناوری پایین، میزان برداشــت نفت از آزادگان جنوبــی نزدیک به شش درصد اســت. این در حالی است که بررسیها نشــان میدهد در صــورت اســتفاده از فناوریهای جدید ضریب برداشــت به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. وزارت نفــت پیشتر اعام کرد میدان آزادگان جزء نخســتین میدانهایی است که برای آن، مناقصه بینالمللی برگزار میشود. پیشازاین وزارت نفت با شــماری از شــرکتهای بینالمللی ازجمله توتال )فرانســه(، شــل )هلند-انگلیس( و پتروناس )مالزی( برای توســعه این میدان نفتی موافقتنامه و تفاهمنامههایی را امضا کرده است.

میــدان نفتــی آزادگان جنوبــی بــا چهــار لایه ســروک، فهلیان، کژدمی و گدوان، یکی از بزرگترین میدانهای نفتی ایران اســت کــه بخش عمده نفت آن از لایه ســروک استخراج میشود و از نوع سنگین اســت. درجه API نفــت ازجمله عوامــل تأثیرگذار در تعییــن ضریب بازیافت تولید اولیه مخزن اســت؛ بهطوریکه ضریــب بازیافت نفت در میدانهایی که نفت سبک دارند، به طور معمول بالاتر است.

ضریــب بازیافت نفــت میــدان آزادگان جنوبی براساس مطالعات پیشین، حدود پنج تا شش درصد اســت که انتظار میرود با اجرای طرح توســعه این میدان در قالب الگــوی جدید قراردادهای نفتی، این مقدار به بیش از ۱۵ درصد برسد.

شــرکت ملی نفت ایران مطالعــه میدان آزادگان جنوبــی را در چارچــوب امضــای تفاهمنامههــای همــکاری MOU() بــه شــرکتهای اینپکس ژاپن، توتال فرانســه، شــرکت انگلیســی-هلندی شــل و پتروناس مالزی و تنکو سپرده است.

زنگنه بهتازگی در مراسم امضای قرارداد ساخت لولههــای CRA میــان شــرکت ملی نفــت ایران و کنسرســیوم شــرکتهای توباچــک )TUBACEX( اســپانیا و شــرکت فولاد اصفهان اعام کــرده بود: سیاســتهای حوزه صنعت نفت در دولت دوازدهم استمرار سیاســتهای دولت یازدهم خواهد بود که با شــدت، قدرت و استحکام بیشــتر ادامه مییابد و براساسآن برای تحقق اهداف توسعه با دنیا تعامل خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.