کرهشمالی برای سومينبار در 3 هفته اخير موشک بالستيكی را آزمايش کرد

جنون موشکی

Shargh - - جهان -

سه آزمایش موشکی در سه هفته؛ کرهشمالی صبح روز گذشته و در بحبوحه تنشهای فزاینده در شبهجزیره کره، موشک بالستیک جدیدی را آزمایش کرد که به گفته مقامات کرهجنوبــی، احتمالا از موشــکهای کوتاهبرد اســکاد بوده اســت. با وجود افزایش تحریمهای ایالات متحده علیه کرهشمالی و احتمال جنگ علیه این کشور، این دوازدهمین موشکی بود که پیونگیانگ در یک سال اخیر آزمایش کرده است. مقامات نظامی ایالات متحده گفتهاند حرکت این موشک کوتاهبرد را شش دقیقه رصد کردهانــد و مقامــات ژاپن هم میگویند این موشــک در آبهای منطقه اقتصادی ویژه این کشور فرود آمده است. تهدیدهای آمریکا و کشورهای همسایه کرهشمالی مانند ژاپن و کرهجنوبی، کارساز نبوده و پیونگیانگ همچنان به آزمایشهای اتمی تنشآمیز خود ادامه میدهد. همین سه روز پیش، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت در بروکسل به همپیمانانش قول داد مشکل بزرگ کرهشمالی بهزودی حل میشود؛ اما بهنظر میرسد کرهشــمالی که به سلاح هستهای مجهز است، سودای مماشات در سر ندارد. ژاپن، همسایه کرهشمالی و یکی از همپیمانان منطقهای ایالات متحده، مثل همیشه در واکنشی ســریع و صریح، آزمایش اخیر کرهشمالی را محکوم کرد و شــینزو آبه، نخستوزیر این کشور، هم با تأکید بر اینکه کشورش هرگز ادامه تحریکات کرهشمالی و نادیدهگرفتن هشــدارهای مکرر جامعــه جهانی را بر نخواهد تافــت، تصریح کرد: «همانطــور که در جریان اجــلاس گروه هفت مطرح شــد، مســئله کرهشــمالی اولویت نخســت جامعــه بینالملل اســت». «مون جا این»، رئیسجمهــوری کرهجنوبی، هم که خواهان حل بحران موجود در شبهجزیره از راه دیپلماتیک است، پس از آزمایش اخیر موشکی کرهشــمالی، خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. هر دو کشور )کرهجنوبی و ژاپن( از پشتیبانی آمریکا بهعنوان متحد نظامی خود بهره میبرند و امیدوارند واشــنگتن بتواند با فشــار بر چین، پیونگیانگ را از پیشــبرد برنامه موشکی و هستهایاش بازدارند.

فرماندهــی ناوگان دریایی آمریــکا در اقیانوس آرام، تصریح کرده موشک کوتاهبرد شلیکشده، پیش از فرود در آبهای ساحلی ژاپن، به مدت شش دقیقه روی رادار رهگیری شده است. یوشی هیده ساگا، سخنگوی دولت ژاپن، اعلام کرده است موشک کرهشمالی در آبهای یک منطقه اقتصادی فرود آمده کــه حدود 37۰ کیلومتر از ســواحل ژاپن را دربر میگیرد. کاخ سفید نیز اعلام کرده است این تحولات را بادقت دنبال میکند و دونالد ترامپ در جریان جزئیات پرتاب اخیر موشــک کوتاهبرد از سوی پیونگیانگ قرار گرفته است.

از زمان رویکارآمدن کیــم جونگ اون، پیونگیانگ ســه آزمایــش هســتهای و بیــش از 7۰ آزمایــش موشــکی با بــرد کمتر از دوهــزار کیلومتر و بیشــتر از دوهزار کیلومتر انجام دادهاســت. شــمار موشکهای پرتابشده در ســالهای رهبری کیم جونگ اون، تقریبا چهار برابر بیشــتر از آزمایشهای ثبتشــده تا پیش از بهقدرترسیدن او است. این کشور منزوی اما مجهز به ســلاح هستهای، در سه هفته گذشــته تقریبا هر هفته یک موشــک آزمایش کرده است و تحلیلگران معقدند پرتاب آزمایشــی موشــکها در هفتههای اخیر و تأکید بــر تداوم برنامه هســتهای نظامی پــس از تهدیدهای دونالــد ترامپ به مداخلــه نظامی در کرهشــمالی را میتوان نوعــی رویارویی و زورآزمایی میان پیونگیانگ و واشــنگتن تلقی کرد. با این همه، بر اساس برآوردها، موشــکهای اخیری کــه پیونگیانگ آزمایــش کرده، خطری برای آمریکای شمالی بهشمار نمیرود.

تنها یــک روز پیــش از آزمایش موشــکی اخیر کرهشــمالی، جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در گفتوگویــی تلویزیونی بــا فاجعهباربودن جنگ احتمالی با کرهشــمالی، گفت اولویــت آمریکا برای مقابله با کرهشــمالی دیپلماسی اســت و نه جنگ. او در گفتوگوی خود با شــبکه خبری ســیبیاس، کرهشمالی را تهدیدی برای منطقه، ژاپن و کرهجنوبی خواند و گفت در زمان جنگ این کشور حتی میتواند چین و روســیه را نیز با خطر مواجه کند. به گفته او اگــر آمریکا نتواند این بحران را از راه دیپلماتیک حل کند، جنگ فاجعهباری به راه میافتد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.