دعوت برای مبارزه با داعش

Shargh - - جهان -

درحالیکــه فعالیــت روزافــزون داعش در فیلیپین مایه نگرانی بســیاری شــده اســت، رئیسجمهــوری این کشــور از جداییطلبان و شورشــیان «مائوئیســت» خواست به روند مبــارزه دولــت با عناصر وابســته بــه گروه تروریستی داعش بپیوندند. به گزارش رویترز، «رودریگــو دوترتــه»، رئیسجمهــوری ادامه داد اگــر جداییطلبان از گروههای مختلف به روند مبارزه با این دشــمن مشــترک ملحق شوند، از آنها اســتقبال خواهد شد. او در جریان این پیشنهاد خود به گروههای جداییطلب، از اعطای تســهیلات ویژه از جمله مســکن به آنها سخن گفته اســت. دوترته اظهار کرد: مبارزه ســربازان و شبهنظامیان در کنار یکدیگــر برای مقابله با داعش ایدهای اســت که از ســوی رهبر یکی از گروههای جداییطلب مطرح شده اســت. رئیسجمهوری فیلیپین در پیــام ویدئویی خود خطاب بــه جداییطلبان تصریح کرد: من شــما را بهعنوان سرباز اســتخدام خواهم کرد و در این راستا از حقوق و مزایای برابر بهرهمند خواهید بود. از ســوی دیگر، تعداد کشتهشدگان در شهر «مــاراوی» واقع در جنوب فیلیپیــن به بیش از صد نفر رســید که این تعداد شامل دستکم 27 غیرنظامی و 6۱ تروریست است، اما براساس گزارشها حدود دو هزار نفر همچنان به وســیله شبهنظامیان مرتبط با داعش اسیر هستند. این آمار شامل کشف جدیدترین قربانیان که هشت مرد هســتند میشود. جسد این هشت نفر درحالیکه به ضرب گلوله از ناحیه ســر کشته شده بودند، در حومه شهر ماراوی کشف شد. به گفته مردم محلی این قربانیان غیرنظامیانی بودند که در یک برنجکوبی و یک دانشکده پزشکی فعالیت میکردند و قصد داشتند فرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.