آمریکا، شریک غیر قابل اعتماد

Shargh - - جهان -

نشست سران هفت کشور صنعتی جهان موســوم به گروه هفت )G7) در ایتالیا و موضعگیــری مخالف «دونالــد ترامپ»، رئیسجمهــور آمریــکا در ایــن نشســت اثرات خــود را بر جای گذاشــته اســت؛ «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در مونیخ ســرخوردگی خود را از برخورد هیئت آمریکایی در نشســت گروه هفــت چنین ابراز کرد: «زمانی که ما میتوانســتیم خود را بهطور کامل به دیگران بســپاریم، به پایان رسیده اســت».مرکل با اشاره بــه موضعگیری ترامپ و همچنین خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأکیــد کرد: «مــا اروپاییها باید سرنوشــتمان را واقعا در دســت خودمــان بگیریــم». او درعینحال گفــت این طبیعی اســت که مناســبات دوستانه کشــورش با آمریکا و بریتانیا حفظ خواهد شد. صدراعظم آلمان گفت که امید به ادامه روابط دوســتانه و حسن همجواری با روســیه و سایر کشورها باقی اســت اما «باید بدانیم، مــا خود برای تعیین سرنوشــتمان باید مبارزه کنیــم». او به نقش برجسته فرانسه و رئیسجمهور جدید این کشور «امانوئل مکرون» در این زمینه اشــاره کرد و افزود: «مــا اروپاییها، باید بهطور واقع خودمان سرنوشــت خود را در دست بگیریم». سخنان آنگلا مرکل با تشــویق یکدقیقهای کســانی که در جریان سخنرانی او حضور داشــتند، روبهرو شــده اســت؛ اما ترامپ که به تازگی پس از سفر به عربســتان و اســرائیل و دیدار با ســران اروپایی و گروه هفت به واشنگتن بازگشته، سفر اخیر خود را «موفقیتی تمامعیار» توصیف کرد و میگوید «هفتهای تاریخی» را تجربه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.