دفاع ترامپ از دامادش

Shargh - - جهان -

«دونالد ترامــپ»، رئیسجمهوری آمریکا، از داماد خود «جرد کوشنر»، در رابطه با گزارش برخــی از رســانهها دفــاع کرد. بــه گزارش بیبیسی، او در بیانیهای که به نیویورکتایمز ارســال شــده، از فعالیتهای «خوب» آقای کوشنر قدردانی کرده و نوشت: «جرد خدمات بزرگی به کشور میکند و به او اعتماد کامل دارم». به گفته ترامپ تقریبا همه به کوشــنر «اعتمــاد» دارند. رئیسجمهور آمریــکا در بیانیه خود همچنین گفت که دامادش در برنامههایی فعال اســت که از هدررفتن میلیاردهــا دلار از بودجه آمریکا جلوگیری میکنــد. اما او در این بیانیه اشاره مستقیمی به اتهامات واردشده علیه دامادش نکرده است. پیشتر رسانههای آمریکا ادعاهای تازهای درباره تماسهای مشکوک کوشنر با برخی از مقامهای روسیه منتشر کردند. به گزارش رسانهها کمی قبل از آغاز به کار دولت ترامپ، داماد او از سفیر روسیه در آمریکا خواست یک خــط ارتباطی محرمانه برای ارتباط با کاخ کرملین برقرار کند. همچنین گزارشــی هم از دیدار او با رئیس بانک دولتی روســیه منتشــر شده که آمریکا تحریمش کرده است. براساس گزارشها از آمریکا گفته شده که کوشــنر دارای اطلاعاتی در این زمینههاست اما او ضرورتا در این ارتباط مظنون به اتهامی نشده اســت. ترامپ که در 9 روز سفر خارجیاش از توییتر فاصله گرفته بود، یکشــنبه مجددا پیامهایی منتشــر کرد و اتهام ارتباط با روســیه را «خبر جعلی» و «دروغهای ساختگی» خواند. او در یکی از پیامها نوشــت: «معتقدم که بسیاری از درزهای اطلاعاتی که از کاخ سفید صورت میگیرد، دروغهای ساختگی است که ساخته دست رسانههای جعلی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.