از کیارستمی آموختم لذت ببرم

Shargh - - سينما -

شــرق: فلامینگوی شــماره 13 نخســتین فیلم بلنــد در کارنامه حمیدرضا علیقلیان اســت. او که ســینمای خــود را وامدار عباس کیارســتمی میداند، در فیلمش نیز بارقههایی از سینمای کیارستمی به چشم میخورد. با او به بهانه اکران اولین فیلمش که شش، هفت سال پس از فیلمبرداری محقق شده گپی کوتاه داشتیم. « »

«فلامینگوی شــماره 13» با فیلمنامهای از رسول یونان شکل گرفت. همکاری شما با رسول یونان چطور رخ داد؟

من از علاقهمندان شــعرهای آقای یونان بودم و همیشه آثارش را چــه در کتــاب یا وبلاگ دنبــال میکردم و بهواســطه این علاقه ارتباطمان شکل نزدیکتری پیدا کرد و دوستی ما نهایتا به همکاری در فیلم رســید. رسول یونان همیشــه ماجرایی شگفتانگیز همراه خود دارد و همصحبتشــدن با او لذتبخش اســت. روزی درباره یکــی از مینیمالهای یونان و پتانســیلی که بــرای تبدیل به فیلم داشت صحبت کردیم و یونان دست به کار شد و فیلمنامه فلامینگو شماره 13 را نوشت. فلامینگو شماره 13 آنقدر برای من جذاب بود که حتی بعد از دو ســال از نگارش اولیــه فیلمنامه هنوز برایم تازه بود و با کمک آقای توفیقی )تهیهکننده فیلم( اقدام به ساخت فیلم براساس فیلمنامه یونان کردیم.

چطور فیلم شما از سال ٨٩ تا ٩٦ معطل اکران ماند؟

این سؤال ساده را خودم هم بارها پرسیدم و مبهمترین پاسخها را شــنیدم، بهخاطر دارم در دولت قبل میگفتند ما مشکلی نداریم اما گفتهاند که اکران عمومی این فیلم با سیاســتهای موجود مطابق نیســت، جالب اســت آنهایی که ظاهــرا در جایگاه سازمانیشــان مســئولند از تصمیمگیرانــی قدرتمند صحبت میکننــد که نامرئی هستند و غیرقابل دسترسی.

پیش از «فلامینگو...» فعالیت ســینمایی شما چه بود و بعد از ساخت «فلامینگو...» چه کردید؟

من با زیرنویس فیلم برای مؤسســههای ویدئو رســانه شــروع کردم، بعد وارد دنیای تبلیغات شدم و فیلمها و تیزرهای تبلیغاتی زیادی ســاختم، بعد هم با چند کار انیمیشــن ســراغ فیلم کوتاه و مســتند رفتم و تا قبل از ساخت فیلم داســتانی چندین فیلم کوتاه و بلند را مونتاژ کردم. فلامینگوی شــماره 13 که تمام شد مشغول ســاخت یک سریال انیمیشن شدم که دوســالونیم زمان برد، فیلم مستندی در کردســتان کارگردانی کردم و بعد هم دومین فیلمم را بهصورت مشــترک با خانم میرحبیبی ســاختم که متأسفانه آنهم هنوز نمایش داده نشده، درحالحاضر هم مشغول مونتاژ و نگارش فیلمنامه هستم.

استفاده از شمسلنگرودی بهعنوان بازیگری که اولین تجربه خود را در فیلم شما میگذراند، چه محاسن یا عیبهایی داشت؟

حضور شــمسلنگرودی فرصت کمنظیری برای من بود، آگاهی عمیق و هوشــمندی ایشان کار ســخت و پرتنش ساخت فیلم را به یک پروســه لذتبخــش و جذاب تبدیل میکند و اگــر از من درباره بازی آقای شــمس در سینما میپرســید باید بگویم که دقت ایشان در حذف اضافات و آنچه لزومی برای نمایش ندارد، نقشهایی که بازی کردهاند را تماشایی کرده.

در کارنامه شــما شــرکت در دورههای فیلمســازی عباس کیارستمی به چشــم میخورد. شــما در کدام دوره فیلمسازی ایشان شرکت کردید و چقدر سینمای خود را وامدار او میدانید؟

من ســال ٨٥-٨٦ در ورکشاپ آقای کیارســتمی شرکت کردم، کیارســتمی از متفاوت دیدن و بازیگوشــی در پروسه ساخت فیلم میگفــت و آنچه مــن یاد گرفتم لذتبردن اســت؛ لذتی خالص از فیلمســازی بهعنوان رونــد خلاقانهای که از اتاق نویســنده تا ذهن تماشاگر تداوم دارد.

کیارســتمی هایکوی تازهای روی پرده سینما نمایش داد، حضور او در سینما مثل ظهور شعر در ادبیات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.