ماجرای آن 20 درصد

Shargh - - سياست - ضیاء مصباح

در انتخابات اخیــر آمار واجدین و حائزیــن شــرایط 56 میلیون نفر اعلام شــد که بیــش از 41 میلیون نفر رأی دادند. مابقی؛ یعنی حدود 15 میلیــون نفر برابــر 8/26 درصد واجدین شرایط رأیدادن در صحنه حضور نیافتند.

آنــان چــه میگوینــد و چــه میخواهنــد؟ بهعبارتدیگــر جمعیتــی برابــر بــا طرفــداران اقای رئیســی، به گردونــه گزینش رئیسجمهور مملکتشان نیامدند و در صحنه انتخابات نبودند.

اگر 8/6 درصد این جامعه را به دلایــل مختلف و موجــه همچون: بیمــاری، مســافرت، ســالمندی، گرفتاریهــای روزمــره و... از ایــن گردونــه خــارج کنیــم، 20 درصد معادل بیش از 11 میلیون نفر؛ یعنی حدود یکپنجم صاحبان رأی، وارد این عرصه نشدند.

طرفداران تغییر با تعریف آقایان رئیســی و قالیباف، فقط حامیان این دو نامزد بودند که در عرصه انتخاب و متظاهــر یا معتقد به شــعارهای آنهــا، فعالیــت کردند و بــه دلایل فردی یا گروهی در صحنه برگزیدن رئیس قــوه اجرائی ســازمانیافته، منظم و با داشــتن قــدرت مانور و تریبون و دسترســی به بودجههای فراوان به شکل هماهنگ و باانگیزه و هدف در این مسیر حضور داشتند. از ســوی دیگر حامیان دولت تدبیر و امیــد معــادل 42 درصد واجدین شرایط رأیدادن به استمرار مدیریت دولت یازدهم گرایش عملی نشان دادنــد و بهعلاوه، آرای خاکســتری هم راهی سبد رأی آنان شد.

در انتخابات 29 اردیبهشت همه رأیدهندگان باانگیزه قوی مشارکت در ایــن عرصه حاضر شــدند و در ایفای نقــش اجتماعی در حد توان کوشــیدند و با تعاریفی بــر مبنای استدلال خود و تشکیلاتشان، صحنه را تــا اعلام نتایج بــه حریف واگذار نکردند.

حال در این میان باید پرســید 20 درصد واجدین شرایط - که حداقل در یکماهــه اخیــر هیــچ توصیه، تلنگــر و تذکری بر آنان اثرگذار نبود و نشــد - در کجای جامعه سیاسی، فرهنگی قرار دارند؟

بیتفاوتــی در باره ایــن عزیزان، مطلقا مناسب نیست.

برخی از آنان، برگزاری انتخابات به شــیوه فعلی و با مکانیسمهای نظارتــی خــاص ایــران را اثرگذار نمیدانند.

برخــی از اعضای ایــن بخش از جامعه، با تعهدی که در قبال ملت احساس میکنند تحت هر شرایطی به بازی وارد نشــده، تن به تبلیغات ندادهاند، درحالیکه بهمراتب بیش از نگارنــده و مخاطبان دارای عرق ملــی و دلواپس ملــک و ملتاند. برخی از این افــراد، رأیدهندگان را بازیخورده میدانند. آنان معتقدند وقتی «آزادی مطبوعــات» کماکان با معیارهای قانون مطابق نیســت، «آزادی اجتماعــات» بدون تردید از واکنشهای ســازمانیافته در امان نیســت، «نقش احزاب» با تعاریف رایج در کشورهای منطقه خودمان و مزایای تفکر و تصمیم جمعی که در انتخابات شوراهای شهر و روستا بهخوبــی توانمندی خود را نشــان دادند، در انتخابات فرد اول اجرائی کشــور در نظــر گرفته نمیشــود و «حقوق شهروندی» هنوز به شکلی کــه باید پیگیری نمیشــود و حتی «تعهد به انجام تماموکمال سوگند ریاستجمهوری» که در جایی دیگر به آن خواهیم پرداخت، با موانعی روبهروســت میتوان در انتخابات شرکت نکرد.

ممکن اســت ما اســتدلالهای آنها را نپذیریــم، اما دولت روحانی در دوران تصــدی جدیــد خــود بــرای ایــن بخــش از جامعه چه برنامهای دارد؟

نکند آنان جــلای وطن را دنبال کنند کــه در گذشــته نهچنداندور، موجی فراگیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.