متهم به قتل: مقتول همسن پسرم بود از خودم دفاع کردم

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که متهم است در یک درگیری جوانی را به قتل رســانده و مدعی است از خودش دفاع کرده اســت، یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت تا دلایل خود را برای دفاع مشروع بگوید.

به گزارش خبرنگار ما، ۲9 تیرماه ســال 94، مرگ پسری ۲4ســاله به نام فرهاد به دلیل اصابت چاقو به پلیس اطلاع داده شــد. تحقیقات نشان داد قاتل مجرم ســابقهداری بــه نام بهزاد اســت که ۲0 روز بعد از قتل نیز با همدســتی ســه نفر دیگر به شکل مســلحانه به یکــی از طلافروشــیهای خانیآباد دســتبرد زده و اکنون در یکی از شــهرهای شمالی کشور مخفی شــده است. با کسب این سرنخ، متهم دستگیر شــد و در بازجوییها به قتل اعتراف کرد و گفت: آن شــب در کوچه بــودم که مقتول و یکی از دوســتانش، جلویم پیچیدند و با من درگیر شــدند. صورتشــان را بوسیدم تا مانع دعوا شــوم اما فایده نداشت. ناگهان فرهاد و مردی که همراهش بود، به طرف من حمله کردنــد و من با صندلی آنها را زدم اما وقتی با چاقو به ســمتم حملهور شدند، چاقوی یکــی از میوهفروشهای محلــه را گرفتم و با آن به مقتول ضربه زدم. مــن از خودم دفاع کردم و قصد کشــتن فرهاد را نداشــتم. بهاینترتیب پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی قرار گرفت و متهم به قصاص محکوم شد اما دیوان عالی کشور رأی را نقــض کــرد و پرونده برای رســیدگی مجدد درباره ادعای دفاع مشروع که از سوی متهم مطرح شده بود، به دادگاه بازگردانده شد. متهم صبح دیروز پای میز محاکمه رفت و در جلسه دادگاه گفت: من انگیزهای برای کشــتن فرهاد نداشتم؛ فرهاد همسن پســر من بود؛ خودش و خانوادهاش را میشناختم؛ نمیدانم چرا سعی داشت با من دعوا کند. من فقط میخواستم از خودم دفاع کنم.

سپس یکی از شــاهدان در جایگاه قرار گرفت و گفــت: روز حادثه فرهاد چهار بــار به محله ما آمد و عربدهکشــی کرد تا اینکه دفعه آخر با بهزاد درگیر و با چاقو کشــته شــد. هر دفعه که فرهاد به محل آمد، بهزاد سعی در آرامکردن او داشت اما نمیدانم فرهاد چه مشکلی داشت که باز هم به آنجا میآمد و قصد دعوا داشــت. من دیدم که فرهاد و دوستش با چاقو به طرف بهــزاد حمله کردند؛ او نیز چاقوی وانت میوهفروشی را برداشت و یک ضربه به فرهاد زد و او روی زمین افتاد و جان خود را از دست داد.

با پایان گفتههای متهم و اولیایدم، وکیل متهم در جایگاه حاضر شــد؛ او دفاعیــات خود را از متهم انجام داد و سپس ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام شد. با پایان جلسه رسیدگی قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.