رابطه عاشقانه زن متأهل انگیزه یک پرونده آدمربایی

Shargh - - حوادث -

شرق: مردی که متهم است جوانی را در پی رابطه با یک زن ربوده اســت، وقتی در برابر قضات قرار گرفت مدعی شد قصد داشــته او را از کار بدی که میکرده است، آگاه کند.

به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش مردی با چهره آشــفته به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: دو مرد که خــود را بهعنوان مأمور معرفــی کرده بودند، من را آزار دادند و اموالم را به ســرقت بردند. مأموران با شنیدن این خبر کار خود را برای پیداکردن این دو مرد آغاز کردند و در تحقیقات متوجه شــدند چکی که از این مرد ســرقت شده در بانک نقد شده است. آنها در ادامه تحقیقات، فردی به نام احمد را دستگیر کردند. او که ابتدا منکر این کار شد، پس از ارائه مستندات از سوی پلیس لب به سخن گشود و گفت: چندی پیش در محل مردی به نام امیر به من و دوســتم مراجعه کرد و از ما خواســت از این مرد بخواهیم پایش را از زندگی او و همسرش بیرون بکشد، من نیز همراه یکی از دوســتانم به بهانه خرید پیانو وارد مغازه او شدیم، سپس او را سوار خودرو کردیم و به یکی از محلههای خلوت تهران بردیم، اما از او چیزی سرقت نکردیم.

بهاینترتیب با توجه به مدارک موجود در پرونده و شکایت مطرحشــده، کیفرخواستی علیه متهمان صادر و به شــعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران ارســال شــد. در ابتدای جلســه، نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد. سپس شاکی در جایگاه حاضر شــد و شــکایت خود را مطرح کرد. در ادامه، امیر در برابر قضات ایستاد و گفت: این مرد همسرم را اغفال کرده است. چهار سال پیش متوجه رفتارهای مشکوک همسرم شدم. یک روز هنگامی که در حال چتکردن بود، گوشــی را بهزور از همســرم گرفتم و متوجه رابطه آنها شدم. ابتدا میخواستم از همسرم جدا شــوم، اما به خاطر دو فرزندم این کار را نکردم. این مرد به همسر من گفته بود که من با زنان دیگری در ارتباط هســتم و به این بهانــه او را به من بدبین کــرده بود و با همســرم وارد رابطه شــده بود. برای نجات زندگیام به فرد مورداعتمادی که میشناسم مراجعه کردم. در همان زمان چشــمم به دو پســر افتــاد که به محل رفتوآمــد میکردند. برای حفظ آبرو آدرس این مرد را به آنها دادم و گفتم پیغام من را به او برسانید که من همهچیز را میدانم و پایش را از زندگی من بیرون بکشد.

ســپس متهم دیگر پرونده در جایگاه حاضر شد. او اتهــام را رد کرد و گفت: من فقط قصد داشــتم به مرد شاکی بفهمانم کاری که کرده اشتباه است و نباید رابطه یک زوج را بههم بزند.

با پایان گفتههای شــاکی و متهمان، قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.