نخل طلا به سوئد رفت «کن» به وقت خداحافظی

Shargh - - هنر -

گروه هنر: مراسم اختتامیه همیشــه ساعت 19:15 شب آغاز میشود و مراسم هم که معمولا ٤٥ دقیقه بیشتر طول نمیکشد، فیلمی که نخل طلای جشــنواره را از آن خود کرده، دوباره به نمایش درمیآید. امسال البته نخلی افتخاری به مناسبت هفتادمین سال کن داده شد و خواننده فرانسوی «بنجامین بیوله» ‪Benjamin Biolay(‬ ) هم آهنگی را در میانه مراســم اجرا کرد که اینها باعث شدند مراسم بیشتر از یک ساعت طول بکشد.

این مراسم که در سالن بزرگ لویی لومیر برگزار شد، یکی، دو ساعتی بالا رفتن از فــرش قرمز دارد. معروفترین بازیگران و کارگردانان جهان بــا لباسهای شــب و پاپیون و... از فرش قرمز میگذرند و عکاســان از آنها عکس و فیلــم میگیرند. خبرنگارانی کــه کارت صورتی، صورتی نقطهدار یا سفید )که البته تعداد کمی از این کارتسفیدها وجود دارند( اگر بخواهند معمولا میتوانند در ســالن اصلی مراســم را ببینند، ولی بقیه یا باید در ســالن «دبوســی» که به صورت همزمان مراسم را روی پــرده نمایش میدهد یا در اتاق خبرنگاران و از روی تلویزیون مراســم را دنبال کنند.

تعداد کســانی که در ســالن دبوســی یا اتاق خبرنگاران هستند همیشه خیلی بیشتر از آنهایی است که به ســالن میروند، چون هم احتیاج به لبــاس رســمی و آلامدکردن نیســت و هم برای خبردادن به روزنامههایشــان و توییت نوشــتن و اینها راحتترند.

با نگاهکردن به فــرش قرمز و دیدن اینکه چه کارگردانــی با گروهــش حضــور دارد و کدامها نیســتند، البته میشــود فهمید چه فیلمی برنده میشود و چه فیلمی نه! ولی این را که هر فیلمی کدام جایزه را میبرد و مخصوصا نخل طلا به چه کسي میرســد، نمیشود با اطمینان گفت و فقط حدس و گمان و شرطبندی است.

هیئت داوران امسال به ریاست پدرو آلمادوار، کارگردان معروف اســپانیایی، بعــد از حرفهای مجری مراسم که امســال مونیکا بلوچی، بازیگر ایتالیایی بود، جوایز را اعلام کردند. نخل طلای امسال که اصلیترین جایزه کن است و همه سینماگران دنیــا، هر ســال در آرزوی آن به ســر میبرند به فیلــم «میدان» The( Square) رســید. این فیلم را «مربع» هــم میتوان ترجمه کرد و هر دو نام هم با داســتان فیلم ارتباط دارند. کارگردان این فیلم روبن اســتلند ‪Ruben Östlund(‬ ) ســوئدی اســت که در پوســت خــود نمیگنجید، روی صحنه تصمیم به کارگردانی ســالن گرفت و همه تماشــاگران را به جیغزدن وادار کرد تا به این نحو همه را در شادی خود شریک کند.

جایــزه هفتادمین تولد کــن هم به نیکول کیدمن رســید. این بازیگر اســترالیایی هالیوود که کن را دو روز قبل ترک کرده بود، در ویدئویی از اینکه جایزه را به او داده بودند تشکر کرد.

جایزه بزرگ کن که دومین جایزه مهم جشــنواره محسوب میشود، نصیــب کارگردان فرانســوی رابین کامپیلو و فیلمــش «1۲0 ضربان در دقیقه» شد.

جایزه کارگردانی هم به ســوفیا کاپولا و فیلمش «طعمهها» رسید. او هم که مثل نیکول کیدمن در کن حضور نداشــت، متنی را نوشته بود که مارن آده کارگردان آلمانی و عضو هیئت داوران، برای همه خواند.

جایــزه بهتریــن بازیگر مــرد و زن به ترتیــب به جواکیــن فنیکس برای فیلــم «تو هیچوقت اینجا نبودی» و دایــان کروگر برای فیلم «در محوشدگی» اهدا شد. اما جواکین فنیکس انگار اصلا برای گرفتن جایزه آمــاده نبود و بــا کفشهای کتانی به روی صحنه آمــد و با بهتزدگی جایزه خود را گرفت.

جایزه هیئت داوران هم به کارگردان بزرگ روس آندری زویاگینتســو و فیلم نفسبر و زیبایش «بدون عشــق» داده شد. هر چند جایزه هیئت داوران جایــزه کمــی نیســت اما برای ایــن فیلم زیبا که بــه نظر همه خبرنگاران بهترین و احســاسبرانگیزترین فیلم امسال بود کم بود. این فیلم که امسال نمره 3.5 از پنج را در جدول نمرات منتقدان گرفته بود از تمام فیلمها یک ســر و گردن بالاتر بود. این باعث شــد ما بار دیگر به این نتیجه برســیم که همیشه بهترین فیلمهای کن از نگاه خبرنگاران و منتقدان دستشان از نخل طلا کوتاه میماند.

هــر چند این چیــزی از خوبیهــای فیلم «میدان» کــم نمیکند که فیلمی به شــدت متفاوت و هوشمندانه است و شــاید بشود گفت بعد از «بدونعشــق» تنها فیلمی بود که میتوانست ادعای گرفتن نخل طلا را داشته باشد. جایــزه بهتریــن ســناریو بــه طور مشــترک بین یورگوس لانتیموس و افتیمیس فیلیپو برای فیلم «کشتن گوزن مقدس» و لین رمزی برای فیلم «تو هیچوقت اینجا نبودی» تقسیم شد. در بخــش فیلمهای کوتاه هم امســال اســتثنائا دو جایــزه داده شــد. نخل طلا به زیــا چنگ اریو بــرای فیلم «یک شــب آرام» و جایزه ویژه هیئت داوران به «تپو ایراکســینن» برای فیلم «ســقف» اهدا شــد. فیلم «وقت ناهار» علیرضا قاسمی که نماینده ایران در این بخــش بود از نخل باز ماند. جایزه دوربین طلایی هم که بهترین ســاخته یک کارگردان، فارغ از حضورش در بخشهای اصلی یا فرعی جشنواره داده میشود، به «لئونور سرای» فرانســوی برای فیلمش «دختر جوان» رســید تا جوایز امسال هم تقسیم شوند و عدهای خوشحال و عدهای ناراحت روانه خانههایشان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.