جدول2836 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- اضافهشــده- فاقد اصالت خانوادگی- نپریدن اسب مســابقه از روی مانع 2- نمایشنامهای مطرح از فدریکو گارســیا لورکا، نویسنده اسپانیایی 3- دمای غیرطبیعی بدن- قوه حافظه- سزاوار و شایسته- نام آذربایجانی 4- خوردنیها- از درختان جنگلی شمال ایران- سرمازا 5- گروگذاشتن- شماره- خواب کودکانه 6- بزرگترین ســوره قرآن- تجهیزشــده- فراموشی 7- عجیــب- معــادل فارســی تیتــر- بهتــان 8- نیــم صــدای درازگــوش- پوشــاننده- اهــل شــهر بادگیرها- تکــرار حرفی 9- بــدون فکر قبلی و بــه طــور ناگهانــی- نامــی دخترانــه- تکروانــه 10- جلگــه- لباس شــنا- کبوتــر صحرایــی 11- با آب پاککــردن- قتــل سیاســی- مهمتــر 12- مرکز جمهــوری آذربایجــان- معصیــت- بهشــت 13- ضمیر ســوم شــخص- انبار گندم- پسادستنشــانه مصدر جعلی 14- کنایــه از کار بیهودهکردن است 15- شــهری در ایالت تورینگن آلمان- نگهبان شتران – رستگاری.

1- صاحباختیــار- تردســتی 2- گاه مقهور رابطــه میشــود!- تفریــح و هواخــوری- از محــلات شــمال تهــران 3- زیبایــی قابل درک امــا توصیفناپذیــر- در قدیــم میســوزاندند تــا محیــط خوشــبو شــود- کــرم شــبتابراهــی کــه بــه آخــر نمیرســد! 4- فهمیدهمحفظــه کتــاب در کتابخانــه- حقــه و نیرنگ 5- نخستوزیر شهید- افترا- دارای اخلاق و رفتار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.