گلریزان جبير براي ترامپ

Shargh - - صفحه اول - فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بینالملل

آقــای ترامــپ کمتــر حرف منطقــی میزند، امــا از معدود ســخنان درســتش در زمــان مبــارزات انتخاباتی ايــن بود که عربســتان را به عنــوان کانون و گهواره اصلی توليد و صدور تروريســم ســلفی به خاورميانــه و جهان ناميد. ضمنــا خواهان غرامت قربانيان و جبران خســارات فاجعه 11 ســپتامبر از محل 700 ميليــارد نقدينگی عربســتان در آمريکا شده بود. کنگره آمريکا نيز قانونی را به نام «جاستا» يا «عدالــت عليه حاميــان اعمال تروريســتی» در همين زمينــه به تصويب رســاند کــه حتی وتوی اوباما شکسته شــد و نتوانست مانع تصويب قاطع آن در کنگره آمريکا شود. عربستان به اين قانون که اصل مصونيت دولتها را نقض میکند، معترض اســت، اما آمريــکا، خصوصــا آمريــکای ترامپ، گويی کشــورهايی را که در طبقهبندی خود حامی تروريسم میداند، از شــمول اين اصل بينالمللی خارج کرده است. آقای الجبير که خودش را يکپا آمريکايی و آشــنا با زبان و منــش آنان میداند و کوشيده است برای عربستان جايگاهی بينالمللی ابتيــاع کنــد و جنــگ يمــن را نيز به کلکســيون جنگهای عربستان در افغانســتان، عراق، سوريه و ليبی افزوده اســت، کوشش فراوانی کرد تا بلکه بتواند راهی برای خروج از بنبست «جاستا» بيابد. عربســتانی که به عضويت شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد و بامزهتر از آن به عضويت در کميته برابری جنســيتی ملل متحد پذيرفته شــده اســت، میکوشــد با توســل به همان جذابيتها مشکات ديگر خود را نيز حل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.