مناظره درباره انتخابات

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: صــادق محصولي درخواست مصطفي تــاجزاده مبني بر انجام مناظره درباره انتخابات ســال 88 را به صورت مشــروط پذيرفت. وزير کشــور دولت محمود احمدينژاد در زمان انتخابات 88 گفته حاضر است با عبدالواحد موسويلاري، وزير کشور...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.