تلاش براي توليد، اشتغال و رفع فقر

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياســت: رئيسجمهــور با تبريــک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوي بهرهمندي جامعه از فيوضات ضيافــتالله، تأکيد کــرد که حضور پرشــکوه مردم در انتخابات اخير نشــانه عاقهمندي به نظام اســامي، موجب خشنودي دوستداران انقاب...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.